The Role of Guilt in Social Utility Decision Making

Thesis title: The Role of Guilt in Social Utility Decision Making
Author: Mikolaj, Dávid
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Miklánek, Tomáš
Opponents: Potužák, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
This diploma thesis deals with the concept of guilt in social decision-making. The first part of the theoretical foundation lays the fundamental knowledge that is later used for the analysis. Data are collected using a within-subject laboratory experiment, where the task of 80 participants is to roll the tie in six different setting – treatments. Altogether, 480 observations are submitted to analysis. The observed effect of pure guilt on cheating is very limited if any. However, we find a significant effect of impure guilt. Placing an individual into the situation, where his decision of behaving honestly can harm others responds in the almost twice as greater size of cheating than in the situation, where he plays for himself. Another finding of this thesis is that men cheat twice as much as women and to full extent.
Keywords: guilt; experiment; cheating
Thesis title: Role viny v rozhodování o společenském užitku
Author: Mikolaj, Dávid
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Miklánek, Tomáš
Opponents: Potužák, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá pojmem viny ve společenském rozhodování. První část teoretického základu uvádí základní poznatky, které se později používají při analýze. Údaje se shromažďují pomocí within-subject laboratorního experimentu, kde úkolem 80 účastníků je házet kostko v šesti různých nastaveních - šetřeních. Celkem 480 pozorování je podrobeno analýze. Pozorovaný účinek čisté viny na podvádění je velmi omezený, pokud vůbec existuje. Nacházíme však významný vliv nečisté viny. Umístění jednotlivce do situace, kdy jeho rozhodnutí chovat se čestně může poškodit ostatní, odpovídá téměř dvakrát větší velikosti podvádění než v situaci, kde hraje sám pro sebe. Dalším zjištěním této práce je, že muži podvádějí dvakrát tolik, kolik žen a v plném rozsahu.
Keywords: podvádění; vina; experiment

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 9. 2018
Date of submission: 17. 12. 2018
Date of defense: 1. 2. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66608/podrobnosti

Files for download

    Last update: