Role viny v rozhodování o společenském užitku

Název práce: The Role of Guilt in Social Utility Decision Making
Autor(ka) práce: Mikolaj, Dávid
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the concept of guilt in social decision-making. The first part of the theoretical foundation lays the fundamental knowledge that is later used for the analysis. Data are collected using a within-subject laboratory experiment, where the task of 80 participants is to roll the tie in six different setting – treatments. Altogether, 480 observations are submitted to analysis. The observed effect of pure guilt on cheating is very limited if any. However, we find a significant effect of impure guilt. Placing an individual into the situation, where his decision of behaving honestly can harm others responds in the almost twice as greater size of cheating than in the situation, where he plays for himself. Another finding of this thesis is that men cheat twice as much as women and to full extent.
Klíčová slova: guilt; experiment; cheating
Název práce: Role viny v rozhodování o společenském užitku
Autor(ka) práce: Mikolaj, Dávid
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá pojmem viny ve společenském rozhodování. První část teoretického základu uvádí základní poznatky, které se později používají při analýze. Údaje se shromažďují pomocí within-subject laboratorního experimentu, kde úkolem 80 účastníků je házet kostko v šesti různých nastaveních - šetřeních. Celkem 480 pozorování je podrobeno analýze. Pozorovaný účinek čisté viny na podvádění je velmi omezený, pokud vůbec existuje. Nacházíme však významný vliv nečisté viny. Umístění jednotlivce do situace, kdy jeho rozhodnutí chovat se čestně může poškodit ostatní, odpovídá téměř dvakrát větší velikosti podvádění než v situaci, kde hraje sám pro sebe. Dalším zjištěním této práce je, že muži podvádějí dvakrát tolik, kolik žen a v plném rozsahu.
Klíčová slova: podvádění; vina; experiment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2018
Datum podání práce: 17. 12. 2018
Datum obhajoby: 1. 2. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66608/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: