Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats of Macroeconomic Development in China between 1990-2017

Thesis title: Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby makroekonomického vývoje v Číně v letech 1990-2017
Author: Gücklhorn, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Czesaný, Slavoj
Opponents: Pavlíček, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá makroekonomickým vývojem Číny v letech 1990-2017 a s tím související identifikací silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb tohoto vývoje. Úvod teoretické části je věnován hospodářsko-politickému vývoji. Následně se teoretická část zabývá klíčovými pojmy makroekonomické analýzy a hospodářského cyklu. Na závěr teoretické části je zmíněna institucionální ekonomie, coby endogenní faktor hospodářského růstu. V praktické části je provedena analýza výkonnosti ekonomiky, cenového vývoje, vnitřní a vnější makroekonomické /ne/rovnováhy a vývoji na trhu práce. Jako benchmark pro komparaci a zasazení údajů do kontextu posloužila hodnota indikátorů USA. Dále je makroekonomická analýza doplněna a obohacena o analýzu ukazatelů institucionálního charakteru. Na základě těchto analýz je konstruována SWOT matice, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby makroekonomického vývoje, což přináší komplexní pohled na ekonomický a institucionální vývoj Číny.
Keywords: výkonost ekonomiky; monetární politika; institucionální ekonomie; makroekonomická analýza; fiskální politika
Thesis title: Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats of Macroeconomic Development in China between 1990-2017
Author: Gücklhorn, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Czesaný, Slavoj
Opponents: Pavlíček, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the macroeconomic development of China in 1990-2017 and the related identification of strengths and weaknesses, opportunities and threats of this development. The introduction of theoretical part is devoted to economic and political development. Consequently, the theoretical part deals with the key concepts of macroeconomic analysis and economic cycle. At the end of the theoretical part, institutional economics is mentioned, as an endogenous factor of economic growth. The practical part analyses the performance of economy, price development, internal and external macroeconomic equilibrium and labour market developments. As the benchmark for comparing and fitting data into the context served the indicators of USA. Furthermore, the macroeconomic analysis is supplemented and enriched by an analysis of institutional indicators. Based on these analyzes, a SWOT matrix is designed to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats to macroeconomic developments, which is bringing a comprehensive view of China’s economic and institutional development.
Keywords: fiscal policy; monetary policy; macroeconomic Analysis; economic performance; institutional economics

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 11. 2018
Date of submission: 8. 4. 2019
Date of defense: 11. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67787/podrobnosti

Files for download

    Last update: