Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby makroekonomického vývoje v Číně v letech 1990-2017

Název práce: Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby makroekonomického vývoje v Číně v letech 1990-2017
Autor(ka) práce: Gücklhorn, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Oponenti práce: Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá makroekonomickým vývojem Číny v letech 1990-2017 a s tím související identifikací silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb tohoto vývoje. Úvod teoretické části je věnován hospodářsko-politickému vývoji. Následně se teoretická část zabývá klíčovými pojmy makroekonomické analýzy a hospodářského cyklu. Na závěr teoretické části je zmíněna institucionální ekonomie, coby endogenní faktor hospodářského růstu. V praktické části je provedena analýza výkonnosti ekonomiky, cenového vývoje, vnitřní a vnější makroekonomické /ne/rovnováhy a vývoji na trhu práce. Jako benchmark pro komparaci a zasazení údajů do kontextu posloužila hodnota indikátorů USA. Dále je makroekonomická analýza doplněna a obohacena o analýzu ukazatelů institucionálního charakteru. Na základě těchto analýz je konstruována SWOT matice, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby makroekonomického vývoje, což přináší komplexní pohled na ekonomický a institucionální vývoj Číny.
Klíčová slova: výkonost ekonomiky; monetární politika; institucionální ekonomie; makroekonomická analýza; fiskální politika
Název práce: Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats of Macroeconomic Development in China between 1990-2017
Autor(ka) práce: Gücklhorn, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Oponenti práce: Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the macroeconomic development of China in 1990-2017 and the related identification of strengths and weaknesses, opportunities and threats of this development. The introduction of theoretical part is devoted to economic and political development. Consequently, the theoretical part deals with the key concepts of macroeconomic analysis and economic cycle. At the end of the theoretical part, institutional economics is mentioned, as an endogenous factor of economic growth. The practical part analyses the performance of economy, price development, internal and external macroeconomic equilibrium and labour market developments. As the benchmark for comparing and fitting data into the context served the indicators of USA. Furthermore, the macroeconomic analysis is supplemented and enriched by an analysis of institutional indicators. Based on these analyzes, a SWOT matrix is designed to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats to macroeconomic developments, which is bringing a comprehensive view of China’s economic and institutional development.
Klíčová slova: fiscal policy; monetary policy; macroeconomic Analysis; economic performance; institutional economics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 8. 4. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67787/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: