The data integration methodology of Google Analytics

Thesis title: Metodika integrace dat do Google Analytics
Author: Neufus, Marek
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Mařík, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce vymezuje možnosti zpracování dat aplikací Google Analytics a navrhuje způsob napojení dat z podnikových systémů formou datové integrace. Proces integrace dat do Google Analytics je popsán metodikou, jež je hlavním výstupem diplomové práce. Formalizace navržené metodiky je zajištěna souladem s metodikou MMSP. Motivací pro tuto diplomovou práci je fakt, že v podnikových systémech se obecně nachází celá řada různorodých informací, které lze přiřadit relevantnímu uživateli webové aplikace zaznamenanému analytickým nástrojem Google Analytics. Takto propojená a obohacená data je možno následně zužitkovat pro podporu manažerského rozhodování, optimalizaci webového obsahu, či pro online marketingové aktivity v inzertním systému Google Ads formou přesnějšího cílení a personalizovanější inzerce.
Keywords: Google Analytics; webová analytika; datová integrace; metodika; online marketing
Thesis title: The data integration methodology of Google Analytics
Author: Neufus, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Mařík, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis describes the data processing capabilities of Google Analytics and suggests how to connect data from enterprise systems via data integration. The process of data integration into Google Analytics is described by the methodology that is the main output of the thesis. Formalization of the proposed methodology is ensured by compliance with the MMSP methodology. The motivation for this diploma thesis is the fact that business systems generally have a wide range of information that can be assigned to a relevant web application user recorded by the Google Analytics. This linked and enriched data can then be used to support managerial decision-making, content optimization or online marketing activities in the Google Ads advertising system by more accurate targeting and personalized advertising.
Keywords: Google Analytics; web analytics; data integration; methodology; online marketing

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 11. 2018
Date of submission: 15. 4. 2019
Date of defense: 30. 5. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67650/podrobnosti

Files for download

    Last update: