Metodika integrace dat do Google Analytics

Název práce: Metodika integrace dat do Google Analytics
Autor(ka) práce: Neufus, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Mařík, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce vymezuje možnosti zpracování dat aplikací Google Analytics a navrhuje způsob napojení dat z podnikových systémů formou datové integrace. Proces integrace dat do Google Analytics je popsán metodikou, jež je hlavním výstupem diplomové práce. Formalizace navržené metodiky je zajištěna souladem s metodikou MMSP. Motivací pro tuto diplomovou práci je fakt, že v podnikových systémech se obecně nachází celá řada různorodých informací, které lze přiřadit relevantnímu uživateli webové aplikace zaznamenanému analytickým nástrojem Google Analytics. Takto propojená a obohacená data je možno následně zužitkovat pro podporu manažerského rozhodování, optimalizaci webového obsahu, či pro online marketingové aktivity v inzertním systému Google Ads formou přesnějšího cílení a personalizovanější inzerce.
Klíčová slova: Google Analytics; webová analytika; datová integrace; metodika; online marketing
Název práce: The data integration methodology of Google Analytics
Autor(ka) práce: Neufus, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Mařík, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis describes the data processing capabilities of Google Analytics and suggests how to connect data from enterprise systems via data integration. The process of data integration into Google Analytics is described by the methodology that is the main output of the thesis. Formalization of the proposed methodology is ensured by compliance with the MMSP methodology. The motivation for this diploma thesis is the fact that business systems generally have a wide range of information that can be assigned to a relevant web application user recorded by the Google Analytics. This linked and enriched data can then be used to support managerial decision-making, content optimization or online marketing activities in the Google Ads advertising system by more accurate targeting and personalized advertising.
Klíčová slova: Google Analytics; web analytics; data integration; methodology; online marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2018
Datum podání práce: 15. 4. 2019
Datum obhajoby: 30. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67650/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: