Bearing capacity of Lipno nad Vltavou destination

Thesis title: Únosná kapacita destinace Lipno nad Vltavou
Author: Brázdová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kvítková, Zuzana
Opponents: Kalábová, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá únosnou kapacitou destinace Lipno nad Vltavou, jejíž cíl spočívá ve vytyčení scénáře budoucího vývoje destinace. V první části se práce zabývá řízením destinace cestovního ruchu. Zde se obecně vymezuje pojetí cestovního ruchu, jeho okolí a středisek. Dále se odkrývají informace týkající se destinace cestovního ruchu, managementu a marketingu cestovního ruchu. Následuje část spojená s trvale udržitelným rozvojem cestovního ruchu. Kromě životního cyklu destinace, managementu a marketingu udržitelného rozvoje jsou zde též rozebrány přístupy k rozvoji udržitelného cestovního ruchu a vlivy cestovního ruchu na prostředí. Nezbytnou součást práce tvoří únosné kapacity prostředí, na jejichž základě se určují limity únosné kapacity prostředí a prognóza vývoje destinace.
Keywords: Únosná kapacita prostředí; Udržitelný rozvoj cestovního ruchu; Destinace cestovního ruchu
Thesis title: Bearing capacity of Lipno nad Vltavou destination
Author: Brázdová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kvítková, Zuzana
Opponents: Kalábová, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the acceptale capacity of destination Lipno nad Vltavou, whose objective is to set a scenario for future development of the destination. The first part is about the destination management. Here is generally defined the concept of tourism, its surroundings and centers. Furthermore are uncovering information on tourism, tourism management and marketing. This is followed by a section related to sustainable tourism development. In addition to the life cycle of sustainable development are also discussed, management and marketing, approaches to the development of sustainable tourism and the impact of tourism on the environment. A necessary part of the work consists of acceptable capacities of the environment, on the basis of which the limits of the acceptable capacity of the environment are determined and the prognosis of the development of the destination.
Keywords: Carrying capacity of the environment; Sustainable tourism development; Tourism destination

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 6. 2018
Date of submission: 24. 4. 2019
Date of defense: 30. 5. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66318/podrobnosti

Files for download

    Last update: