Únosná kapacita destinace Lipno nad Vltavou

Název práce: Únosná kapacita destinace Lipno nad Vltavou
Autor(ka) práce: Brázdová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá únosnou kapacitou destinace Lipno nad Vltavou, jejíž cíl spočívá ve vytyčení scénáře budoucího vývoje destinace. V první části se práce zabývá řízením destinace cestovního ruchu. Zde se obecně vymezuje pojetí cestovního ruchu, jeho okolí a středisek. Dále se odkrývají informace týkající se destinace cestovního ruchu, managementu a marketingu cestovního ruchu. Následuje část spojená s trvale udržitelným rozvojem cestovního ruchu. Kromě životního cyklu destinace, managementu a marketingu udržitelného rozvoje jsou zde též rozebrány přístupy k rozvoji udržitelného cestovního ruchu a vlivy cestovního ruchu na prostředí. Nezbytnou součást práce tvoří únosné kapacity prostředí, na jejichž základě se určují limity únosné kapacity prostředí a prognóza vývoje destinace.
Klíčová slova: Únosná kapacita prostředí; Udržitelný rozvoj cestovního ruchu; Destinace cestovního ruchu
Název práce: Bearing capacity of Lipno nad Vltavou destination
Autor(ka) práce: Brázdová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the acceptale capacity of destination Lipno nad Vltavou, whose objective is to set a scenario for future development of the destination. The first part is about the destination management. Here is generally defined the concept of tourism, its surroundings and centers. Furthermore are uncovering information on tourism, tourism management and marketing. This is followed by a section related to sustainable tourism development. In addition to the life cycle of sustainable development are also discussed, management and marketing, approaches to the development of sustainable tourism and the impact of tourism on the environment. A necessary part of the work consists of acceptable capacities of the environment, on the basis of which the limits of the acceptable capacity of the environment are determined and the prognosis of the development of the destination.
Klíčová slova: Carrying capacity of the environment; Sustainable tourism development; Tourism destination

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 30. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66318/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: