Analysis and design of implementation of analytical CRM for business company

Thesis title: Analýza a návrh implementace CRM řešení pro obchodní podnik
Author: Halama, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Šedivá, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem implementace analytického CRM pro obchodní podnik. CRM systémy zažívají poslední dobou velký nárust na popularitě. Společnosti si CRM vybírají hlavně kvůli komunikaci se zákazníkem. S příchodem business intelligence se klade důraz na systémy, které dokáží uchovávat data v takovém formátu, že se dají poté vizualizovat v business intelligence nástrojích. Tímto systémem mnohdy bývá analytické CRM.Práce začíná definicí CRM, jeho typy, možnostmi a omezením. Pokračuje výběrem vhodného analytického CRM, analýzou požadavků podniku a je zakončena samotnou implementací analytického CRM, business intelligence nadstavby a vizualizace dat. K implementaci jsem zvolil Dynamics 365 a PowerBI. V celé práci jsou převážně využívány nejnovější nástroje od firmy Microsoft.
Keywords: CRM; Dynamics365; PowerBI; business intelligence; informační systém
Thesis title: Analysis and design of implementation of analytical CRM for business company
Author: Halama, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Šedivá, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis focuses on analysis and design of implementation of analytical CRM for business company. CRM systems have been gaining in popularity these days. Companies choose CRM mainly because of communication with customers. With the advent of business intelligence, the focus is on systems that can store data in a format that can be visualized in business intelligence tools. This system is called analytical CRM.Thesis begins with the definition of CRM, its types, capabilities, and constraints. It continues with the selection of the appropriate analytical CRM, analysis of the company's requirements and concludes with the actual implementation of analytical CRM, business intelligence solution and data visualization. I chose Dynamics 365 and PowerBI for implementation. In the whole thesis are mostly used the latest tools from Microsoft.
Keywords: CRM; Dynamics365; PowerBI; business intelligence; information system

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 9. 2018
Date of submission: 3. 5. 2019
Date of defense: 17. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67357/podrobnosti

Files for download

    Last update: