Analýza a návrh implementace CRM řešení pro obchodní podnik

Název práce: Analýza a návrh implementace CRM řešení pro obchodní podnik
Autor(ka) práce: Halama, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Šedivá, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem implementace analytického CRM pro obchodní podnik. CRM systémy zažívají poslední dobou velký nárust na popularitě. Společnosti si CRM vybírají hlavně kvůli komunikaci se zákazníkem. S příchodem business intelligence se klade důraz na systémy, které dokáží uchovávat data v takovém formátu, že se dají poté vizualizovat v business intelligence nástrojích. Tímto systémem mnohdy bývá analytické CRM.Práce začíná definicí CRM, jeho typy, možnostmi a omezením. Pokračuje výběrem vhodného analytického CRM, analýzou požadavků podniku a je zakončena samotnou implementací analytického CRM, business intelligence nadstavby a vizualizace dat. K implementaci jsem zvolil Dynamics 365 a PowerBI. V celé práci jsou převážně využívány nejnovější nástroje od firmy Microsoft.
Klíčová slova: CRM; Dynamics365; PowerBI; business intelligence; informační systém
Název práce: Analysis and design of implementation of analytical CRM for business company
Autor(ka) práce: Halama, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Šedivá, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on analysis and design of implementation of analytical CRM for business company. CRM systems have been gaining in popularity these days. Companies choose CRM mainly because of communication with customers. With the advent of business intelligence, the focus is on systems that can store data in a format that can be visualized in business intelligence tools. This system is called analytical CRM.Thesis begins with the definition of CRM, its types, capabilities, and constraints. It continues with the selection of the appropriate analytical CRM, analysis of the company's requirements and concludes with the actual implementation of analytical CRM, business intelligence solution and data visualization. I chose Dynamics 365 and PowerBI for implementation. In the whole thesis are mostly used the latest tools from Microsoft.
Klíčová slova: CRM; Dynamics365; PowerBI; business intelligence; information system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2018
Datum podání práce: 3. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67357/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: