Computer Game for Programming Entry Courses in Python

Thesis title: Počítačová hra pro vstupní kurzy programování v jazyku Python
Author: Hrebeň, Daniel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Vondráček, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhu výuky za pomoci postupně vylepšovaného programu pro vstupní kurzy programování v Pythonu. Nejprve je charakterizován jazyk Python a analyzovány požadavky na programovací jazyk pro vstupní kurzy programování. Následuje analýza současné literatury se zaměřením na náměty, které se v ní vyskytují. Zdroje jsou rozděleny podle charakteristiky a způsobu, jakým přistupují k doprovodným programům. Poznatky z této části jsou poté využity k vytvoření vlastního námětu hry. Námět hry je následně zpracován do plánu výuky. Plán výuky je tvořen lekcemi. Lekce začínají seznámením s vývojovým prostředím IDLE a základy programování v Pythonu. Poté pokračují tvorbou samotné hry. Každá lekce má své cíle, popis a konečný stav, který odpovídá některé předem vytvořené verzi programu.
Keywords: Python; vstupní kurz programování; výuka; hra
Thesis title: Computer Game for Programming Entry Courses in Python
Author: Hrebeň, Daniel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Vondráček, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to creation of lessons with use of gradually improved game in Python aimed for computer programming courses for beginners. First, Python language is characterized and requirements for good programming language for beginners are identified. Following by analysis of current literature focused on themes of used examples. Teaching materials are divided by characteristics. Themes in those materials are evaluated and analyzed. Findings from this section are used to create original theme for a game. The theme is written into the teaching plan. The teaching plan consists of lessons. Lessons begin with an introduction to IDLE and programming in Python. Then they continue with detailed description of game creation process. Each lesson has its objectives, description and final state which corresponds to pre-built versions of the game.
Keywords: Python; programming courses for beginners; teaching; game

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 12. 2018
Date of submission: 5. 5. 2019
Date of defense: 14. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68040/podrobnosti

Files for download

    Last update: