Počítačová hra pro vstupní kurzy programování v jazyku Python

Název práce: Počítačová hra pro vstupní kurzy programování v jazyku Python
Autor(ka) práce: Hrebeň, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Vondráček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhu výuky za pomoci postupně vylepšovaného programu pro vstupní kurzy programování v Pythonu. Nejprve je charakterizován jazyk Python a analyzovány požadavky na programovací jazyk pro vstupní kurzy programování. Následuje analýza současné literatury se zaměřením na náměty, které se v ní vyskytují. Zdroje jsou rozděleny podle charakteristiky a způsobu, jakým přistupují k doprovodným programům. Poznatky z této části jsou poté využity k vytvoření vlastního námětu hry. Námět hry je následně zpracován do plánu výuky. Plán výuky je tvořen lekcemi. Lekce začínají seznámením s vývojovým prostředím IDLE a základy programování v Pythonu. Poté pokračují tvorbou samotné hry. Každá lekce má své cíle, popis a konečný stav, který odpovídá některé předem vytvořené verzi programu.
Klíčová slova: Python; vstupní kurz programování; výuka; hra
Název práce: Computer Game for Programming Entry Courses in Python
Autor(ka) práce: Hrebeň, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Vondráček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is dedicated to creation of lessons with use of gradually improved game in Python aimed for computer programming courses for beginners. First, Python language is characterized and requirements for good programming language for beginners are identified. Following by analysis of current literature focused on themes of used examples. Teaching materials are divided by characteristics. Themes in those materials are evaluated and analyzed. Findings from this section are used to create original theme for a game. The theme is written into the teaching plan. The teaching plan consists of lessons. Lessons begin with an introduction to IDLE and programming in Python. Then they continue with detailed description of game creation process. Each lesson has its objectives, description and final state which corresponds to pre-built versions of the game.
Klíčová slova: Python; programming courses for beginners; teaching; game

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2018
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 14. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68040/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: