Evaluation of the financial strategy of Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch

Thesis title: Hodnocení finanční strategie podniku Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch
Author: Mazavin, Anton
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Štamfestová, Petra
Opponents: Boukal, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je pomocí nástrojů a metod finanční analýzy zhodnotit efektivnost finanční strategie podniku Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch za období 2014 až 2017 a posoudit jeho konkurenceschopnost ve srovnání s výsledky odvětví. K provedení finanční analýzy budou využity účetní závěrky podniku a další veřejně dostupné zdroje.Práce je rozdělena do čtyř částí: úvod, teoretická část, praktická část a závěr. V teoretické části jsou definovány účel a podstata finanční analýzy, jejich vybraných nástrojů a metod, které budou aplikovány na konkrétní účetní jednotku v praktické části.Výsledkem práce bude hodnocení finančního zdraví podniku a případné návrhy ke zlepšení.
Keywords: finanční analýza; poměrové ukazatele; EVA; účetní výkazy; benchmarking
Thesis title: Evaluation of the financial strategy of Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch
Author: Mazavin, Anton
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Štamfestová, Petra
Opponents: Boukal, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the effectiveness of financial strategy of Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch from 2014 to 2017 using financial analysis instruments and methods and evaluate its competitiveness in comparison with the results of the industry. The company's financial statements and other publicly available resources will be used to conduct the financial analysis.The thesis is divided into four parts: introduction, theoretical part, practical part and conclusion. The theoretical part defines the purpose and essence of the financial analysis and its chosen instruments and methods, which will be applied in the practical part.The result of this thesis will be a review of the company's financial health and consequential suggestions for improvement.
Keywords: ratio analysis; EVA; accounting reports; benchmarking; Financial analysis

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 9. 2018
Date of submission: 9. 5. 2019
Date of defense: 11. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66839/podrobnosti

Files for download

    Last update: