Hodnocení finanční strategie podniku Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch

Název práce: Hodnocení finanční strategie podniku Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch
Autor(ka) práce: Mazavin, Anton
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je pomocí nástrojů a metod finanční analýzy zhodnotit efektivnost finanční strategie podniku Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch za období 2014 až 2017 a posoudit jeho konkurenceschopnost ve srovnání s výsledky odvětví. K provedení finanční analýzy budou využity účetní závěrky podniku a další veřejně dostupné zdroje.Práce je rozdělena do čtyř částí: úvod, teoretická část, praktická část a závěr. V teoretické části jsou definovány účel a podstata finanční analýzy, jejich vybraných nástrojů a metod, které budou aplikovány na konkrétní účetní jednotku v praktické části.Výsledkem práce bude hodnocení finančního zdraví podniku a případné návrhy ke zlepšení.
Klíčová slova: finanční analýza; poměrové ukazatele; EVA; účetní výkazy; benchmarking
Název práce: Evaluation of the financial strategy of Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch
Autor(ka) práce: Mazavin, Anton
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the effectiveness of financial strategy of Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch from 2014 to 2017 using financial analysis instruments and methods and evaluate its competitiveness in comparison with the results of the industry. The company's financial statements and other publicly available resources will be used to conduct the financial analysis.The thesis is divided into four parts: introduction, theoretical part, practical part and conclusion. The theoretical part defines the purpose and essence of the financial analysis and its chosen instruments and methods, which will be applied in the practical part.The result of this thesis will be a review of the company's financial health and consequential suggestions for improvement.
Klíčová slova: ratio analysis; EVA; accounting reports; benchmarking; Financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2018
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66839/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: