Strategic analysis of the company Český národní podnik s.r.o

Thesis title: Strategická analýza společnosti Český národní podnik s.r.o
Author: Alekseeva, Alina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Krause, Josef
Opponents: Štamfestová, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je posouzení pozice Českého národního podniku s. r. o. prostřednictvím různých nástrojů a metod strategické analýzy. Na základě získaných dat budou zformulována strategická doporučení pro úspěšný budoucí rozvoj společnosti. Tato práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. První část bakalářské práce je věnována popsání základní terminologie, důležitých pojmů a metod, které se tykají strategické analýzy podniku. Praktická část obsahuje profil společnosti Manufaktura, zkoumání makro i mikro okolí i analýzu vnitřních zdrojů podniku. K analýze vnějšího prostředí je použita PESTEL analýza. Pomoci analýzy vnitřního okolí jsou prozkoumané vnitřní zdroje podniku. Závěrem bakalářské práce slouží SWOT analýza jako komplexní zhodnocení společnosti, kde jsou definované její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a jejich možné vazby.
Keywords: Analýza vnitřních zdrojů a schopností; Analýza okolí firmy; SWOT analýza; Strategická analýza
Thesis title: Strategic analysis of the company Český národní podnik s.r.o
Author: Alekseeva, Alina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Krause, Josef
Opponents: Štamfestová, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the assessment of the status of the company Český národní podnik s. r. o. with the help of various methods and instruments of strategic analysis. On the basis of the received data there will be formulated the strategic recommendations for successful future development of the company. This bachelor thesis consists of practical and theoretical parts. The first part contains basic terminology, important concepts and methods are related to the company’s strategic analysis. The practical part contains the information about the company Česky národní podnik s. r. o., researches of macro and microenvironment and analysis of the internal resources of the company. For evaluation of the external environment is used the PESTEL analysis and Porter five forces analysis. Internal environment analysis is used to study internal resources of the company. At the end of the work is used SWOT as a comprehensive assessment of the company to determine its strengths and weaknesses, possibilities and risks, as well as their interrelation.
Keywords: SWOT analysis; Strategic analysis; Analysis of internal resources and capabilities; Analysis of external environment

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 10. 2018
Date of submission: 13. 5. 2019
Date of defense: 11. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67451/podrobnosti

Files for download

    Last update: