Strategická analýza společnosti Český národní podnik s.r.o

Název práce: Strategická analýza společnosti Český národní podnik s.r.o
Autor(ka) práce: Alekseeva, Alina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je posouzení pozice Českého národního podniku s. r. o. prostřednictvím různých nástrojů a metod strategické analýzy. Na základě získaných dat budou zformulována strategická doporučení pro úspěšný budoucí rozvoj společnosti. Tato práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. První část bakalářské práce je věnována popsání základní terminologie, důležitých pojmů a metod, které se tykají strategické analýzy podniku. Praktická část obsahuje profil společnosti Manufaktura, zkoumání makro i mikro okolí i analýzu vnitřních zdrojů podniku. K analýze vnějšího prostředí je použita PESTEL analýza. Pomoci analýzy vnitřního okolí jsou prozkoumané vnitřní zdroje podniku. Závěrem bakalářské práce slouží SWOT analýza jako komplexní zhodnocení společnosti, kde jsou definované její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a jejich možné vazby.
Klíčová slova: Analýza vnitřních zdrojů a schopností; Analýza okolí firmy; SWOT analýza; Strategická analýza
Název práce: Strategic analysis of the company Český národní podnik s.r.o
Autor(ka) práce: Alekseeva, Alina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is the assessment of the status of the company Český národní podnik s. r. o. with the help of various methods and instruments of strategic analysis. On the basis of the received data there will be formulated the strategic recommendations for successful future development of the company. This bachelor thesis consists of practical and theoretical parts. The first part contains basic terminology, important concepts and methods are related to the company’s strategic analysis. The practical part contains the information about the company Česky národní podnik s. r. o., researches of macro and microenvironment and analysis of the internal resources of the company. For evaluation of the external environment is used the PESTEL analysis and Porter five forces analysis. Internal environment analysis is used to study internal resources of the company. At the end of the work is used SWOT as a comprehensive assessment of the company to determine its strengths and weaknesses, possibilities and risks, as well as their interrelation.
Klíčová slova: SWOT analysis; Strategic analysis; Analysis of internal resources and capabilities; Analysis of external environment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67451/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: