Substance addictions and their impact on working life

Thesis title: Látkové závislosti a ich vplyv na profesijný život
Author: Kolesárová, Eva
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Honsová, Pavlína
Opponents: Franková, Emilie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce sú látkové závislosti a ich vplyv na profesijný život. Cieľom práce je zistenie rôznych látkových závislostí a ich dopad na pracovný život. V úvodnej teoretickej časti sú vymedzené definície závislosti a ich vznik, ktorého súčasťou sú etapy vývoja závislosti. Dôležitou časťou sú znaky závislosti, kde sú vytýčené rozdiely medzi návykovým správaním a závislosťou. Práca sa taktiež zaoberá látkovými závislosťami, s ktorými sa najčastejšie môžeme stretnúť. Od bežne dostupného alkoholu a nikotínu, cez najznámejšie nealkoholové drogy. Ďalej sú uvedené príčiny užívania látkových drog a ich rizikové faktory. Významnou súčasťou práce je liečba drogových závislostí a prevencia užívania látok. Záver teoretickej časti približuje ako užívanie návykových látok v pracovnom živote ovplyvňuje výkon zamestnanca. Pre praktickú časť je zvolená kvalitatívna metóda. Jednotlivé dáta sú získané štruktúrovanými rozhovormi. Na záver sú zhrnuté do drogovej, rodinnej a pracovnej anamnézy účastníka výskumu.
Keywords: pracovný život; rizikové faktory; liečba; prevencia; závislosť; droga; vplyv; látková závislosť
Thesis title: Látkové závislosti a jejich vliv na profesní život
Author: Kolesárová, Eva
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Honsová, Pavlína
Opponents: Franková, Emilie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce sú látkové závislosti a ich vplyv na profesijný život. Cieľom práce je zistenie rôznych látkových závislostí a ich dopad na pracovný život. V úvodnej teoretickej časti sú vymedzené definície závislosti a ich vznik, ktorého súčasťou sú etapy vývoja závislosti. Dôležitou časťou sú znaky závislosti, kde sú vytýčené rozdiely medzi návykovým správaním a závislosťou. Práca sa taktiež zaoberá látkovými závislosťami, s ktorými sa najčastejšie môžeme stretnúť. Od bežne dostupného alkoholu a nikotínu, cez najznámejšie nealkoholové drogy. Ďalej sú uvedené príčiny užívania látkových drog a ich rizikové faktory. Významnou súčasťou práce je liečba drogových závislostí a prevencia užívania látok. Záver teoretickej časti približuje ako užívanie návykových látok v pracovnom živote ovplyvňuje výkon zamestnanca. Pre praktickú časť je zvolená kvalitatívna metóda. Jednotlivé dáta sú získané štruktúrovanými rozhovormi. Na záver sú zhrnuté do drogovej, rodinnej a pracovnej anamnézy účastníka výskumu.
Keywords: látková závislosť; pracovný život; závislosť; droga; prevencia; liečba; rizikové faktory; vplyv
Thesis title: Substance addictions and their impact on working life
Author: Kolesárová, Eva
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Honsová, Pavlína
Opponents: Franková, Emilie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This bachelor thesis deals with substance addictions and their impact on working life. The aim of this work is to find out different substance addictions and their impact on working life. Introduction of theoretical part describes definitions and development of addiction. Important part are signs of addiction, where differences between addictive behavior and addiction are identified. The thesis also deals with addiction of alcohol, nicotine and the most famous nonalcoholic drugs. Further in the theoretical part, causes of drug use and their risk factors are described. An important part of the work is the treatment of drug addiction and prevention of substance use. The conclusion of the theoretical part describes how drug addiction affects employee performance. The qualitative method is chosen for the practical part. The data are obtained from structured interviews. Finally, the data are summarized in a personal, family, and working history of a research participant.
Keywords: working life; risk factors; treatment; prevention; addiction; drug; impact; substance addiction

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 10. 2018
Date of submission: 12. 5. 2019
Date of defense: 17. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67350/podrobnosti

Files for download

    Last update: