Látkové závislosti a jejich vliv na profesní život

Název práce: Látkové závislosti a ich vplyv na profesijný život
Autor(ka) práce: Kolesárová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Franková, Emilie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Témou tejto bakalárskej práce sú látkové závislosti a ich vplyv na profesijný život. Cieľom práce je zistenie rôznych látkových závislostí a ich dopad na pracovný život. V úvodnej teoretickej časti sú vymedzené definície závislosti a ich vznik, ktorého súčasťou sú etapy vývoja závislosti. Dôležitou časťou sú znaky závislosti, kde sú vytýčené rozdiely medzi návykovým správaním a závislosťou. Práca sa taktiež zaoberá látkovými závislosťami, s ktorými sa najčastejšie môžeme stretnúť. Od bežne dostupného alkoholu a nikotínu, cez najznámejšie nealkoholové drogy. Ďalej sú uvedené príčiny užívania látkových drog a ich rizikové faktory. Významnou súčasťou práce je liečba drogových závislostí a prevencia užívania látok. Záver teoretickej časti približuje ako užívanie návykových látok v pracovnom živote ovplyvňuje výkon zamestnanca. Pre praktickú časť je zvolená kvalitatívna metóda. Jednotlivé dáta sú získané štruktúrovanými rozhovormi. Na záver sú zhrnuté do drogovej, rodinnej a pracovnej anamnézy účastníka výskumu.
Klíčová slova: pracovný život; rizikové faktory; liečba; prevencia; závislosť; droga; vplyv; látková závislosť
Název práce: Látkové závislosti a jejich vliv na profesní život
Autor(ka) práce: Kolesárová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Franková, Emilie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Témou tejto bakalárskej práce sú látkové závislosti a ich vplyv na profesijný život. Cieľom práce je zistenie rôznych látkových závislostí a ich dopad na pracovný život. V úvodnej teoretickej časti sú vymedzené definície závislosti a ich vznik, ktorého súčasťou sú etapy vývoja závislosti. Dôležitou časťou sú znaky závislosti, kde sú vytýčené rozdiely medzi návykovým správaním a závislosťou. Práca sa taktiež zaoberá látkovými závislosťami, s ktorými sa najčastejšie môžeme stretnúť. Od bežne dostupného alkoholu a nikotínu, cez najznámejšie nealkoholové drogy. Ďalej sú uvedené príčiny užívania látkových drog a ich rizikové faktory. Významnou súčasťou práce je liečba drogových závislostí a prevencia užívania látok. Záver teoretickej časti približuje ako užívanie návykových látok v pracovnom živote ovplyvňuje výkon zamestnanca. Pre praktickú časť je zvolená kvalitatívna metóda. Jednotlivé dáta sú získané štruktúrovanými rozhovormi. Na záver sú zhrnuté do drogovej, rodinnej a pracovnej anamnézy účastníka výskumu.
Klíčová slova: látková závislosť; pracovný život; závislosť; droga; prevencia; liečba; rizikové faktory; vplyv
Název práce: Substance addictions and their impact on working life
Autor(ka) práce: Kolesárová, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Franková, Emilie
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with substance addictions and their impact on working life. The aim of this work is to find out different substance addictions and their impact on working life. Introduction of theoretical part describes definitions and development of addiction. Important part are signs of addiction, where differences between addictive behavior and addiction are identified. The thesis also deals with addiction of alcohol, nicotine and the most famous nonalcoholic drugs. Further in the theoretical part, causes of drug use and their risk factors are described. An important part of the work is the treatment of drug addiction and prevention of substance use. The conclusion of the theoretical part describes how drug addiction affects employee performance. The qualitative method is chosen for the practical part. The data are obtained from structured interviews. Finally, the data are summarized in a personal, family, and working history of a research participant.
Klíčová slova: working life; risk factors; treatment; prevention; addiction; drug; impact; substance addiction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2018
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67350/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: