Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic

Thesis title: Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic
Author: Kovalová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Procházka, David
Thesis language: English
Abstract:
In my Master’s thesis, I focus on the topic of sustainability reporting, the context, history and recent development. I aim my research at the 2014/95/EU Directive on non-financial information disclosure and the impact that its implementation had on sustainability reporting in the Czech Republic.Companies fulfilling specific requirements are obliged to report on environmental, social and employee-related and bribery matters, human rights, and anti-corruption. They shall describe their business model, outcomes and risks of policies on the topics above, and the diversity policy applied for management and supervisory bodies. By issuing this Directive, the European Union takes the next step towards transparency and corporate accountability, speeding up the development of sustainable reporting and changing the mind-sets of managers and business leaders.
Keywords: non-financial reporting in the Czech Republic; 2014/95/EU Directive; non-financial reporting; Sustainability reporting
Thesis title: Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic
Author: Kovalová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Procházka, David
Thesis language: English
Abstract:
Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku reportingu udržitelnosti, kontextu, historie a nedávného vývoje. Zaměřuji svůj výzkum na směrnici 2014/95 / EU o zveřejňování nefinančních informací a dopad, který měla její implementace na reporting udržitelnosti v České republice.Společnosti, které splňují specifické požadavky, jsou povinny informovat o záležitostech týkajících se životního prostředí, sociální oblasti a zaměstnanců, úplatkářství, lidských práv a boje proti korupci. Jsou povinny popsat svůj obchodní model, výsledky a rizika politik týkajících se výše uvedených témat a diversitu řídících a dozorčích orgánů.Vydáním této směrnice podniká Evropská unie další krok směrem k transparentnosti a odpovědnosti podniků, urychluje rozvoj nefinančního reportingu a mění myšlení manažerů a vedoucích pracovníků podniků.
Keywords: reporting udržitelnosti; nefinační výkaznictví v České republice; nefinanční výkaznictví; směrnice 2014/95/EU

Information about study

Study programme: Finance and Accounting
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 11. 2018
Date of submission: 13. 5. 2019
Date of defense: 11. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67731/podrobnosti

Files for download

    Last update: