Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic

Název práce: Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kovalová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In my Master’s thesis, I focus on the topic of sustainability reporting, the context, history and recent development. I aim my research at the 2014/95/EU Directive on non-financial information disclosure and the impact that its implementation had on sustainability reporting in the Czech Republic.Companies fulfilling specific requirements are obliged to report on environmental, social and employee-related and bribery matters, human rights, and anti-corruption. They shall describe their business model, outcomes and risks of policies on the topics above, and the diversity policy applied for management and supervisory bodies. By issuing this Directive, the European Union takes the next step towards transparency and corporate accountability, speeding up the development of sustainable reporting and changing the mind-sets of managers and business leaders.
Klíčová slova: non-financial reporting in the Czech Republic; 2014/95/EU Directive; non-financial reporting; Sustainability reporting
Název práce: Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kovalová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku reportingu udržitelnosti, kontextu, historie a nedávného vývoje. Zaměřuji svůj výzkum na směrnici 2014/95 / EU o zveřejňování nefinančních informací a dopad, který měla její implementace na reporting udržitelnosti v České republice.Společnosti, které splňují specifické požadavky, jsou povinny informovat o záležitostech týkajících se životního prostředí, sociální oblasti a zaměstnanců, úplatkářství, lidských práv a boje proti korupci. Jsou povinny popsat svůj obchodní model, výsledky a rizika politik týkajících se výše uvedených témat a diversitu řídících a dozorčích orgánů.Vydáním této směrnice podniká Evropská unie další krok směrem k transparentnosti a odpovědnosti podniků, urychluje rozvoj nefinančního reportingu a mění myšlení manažerů a vedoucích pracovníků podniků.
Klíčová slova: reporting udržitelnosti; nefinační výkaznictví v České republice; nefinanční výkaznictví; směrnice 2014/95/EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67731/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: