Tax inspection of business entities and its impact on accounting (case law on corporate tax)

Thesis title: Daňová kontrola podnikatelských subjektů a její dopad do účetnictví (judikatura v oblasti daně z příjmů právnických osob)
Author: Feiferlíková, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Randáková, Monika
Opponents: Zelenková, Marie
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je přiblížit problematiku daňové kontroly, a s ní spojené operace, pro uživatele účetnictví, a to se zaměřením na právnické osoby. Popisuje cíle a funkce daňové kontroly, její průběh, a v neposlední řadě jaké mají podnikatelé povinnosti a práva, která mohou uplatnit. Ve druhé, praktičtější části práce, jsou zachyceny konkrétní dopady daňové kontroly do účetnictví. Podrobně vysvětluje, jakými způsoby je možné účtovat doměřenou daň i sankce s ní spojené, včetně praktického příkladu. V závěrečné části analyzuje dva soudní spory jako výsledek daňové kontroly se zaměřením na přechodné položky aktiv a pasiv, konkrétně na nevyčerpanou dovolenou, roční odměny zaměstnanců a časové rozlišování při stavebních zakázkách.
Keywords: judikatura Nejvyššího správního soudu; daňová kontrola; účetnictví; daňový subjekt; jiný výsledek hospodaření minulých let
Thesis title: Tax inspection of business entities and its impact on accounting (case law on corporate tax)
Author: Feiferlíková, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Randáková, Monika
Opponents: Zelenková, Marie
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is to introduce the issue of tax inspection, and related operations, for accountants, with a focus on legal entities. It describes the objectives and functions of the tax inspection, its course, and last but not least, what are the rights and obligations entrepreneurs can exercise. In the second, more practical part of the thesis, are described the specific impacts of tax inspection on accounting. It explains in detail how it is possible to account the assessed tax and the penalties associated with it, including a practical example. In the final part, it analyzes two litigations as a result of tax inspection with focus on temporary items of assets and liabilities, namely unused leave, annual employee bonuses and accruals on construction contracts.
Keywords: taxation subject; tax inspection; accounting; case law of the Supreme Administrative Court; other net profit or loss from previous years

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 10. 2018
Date of submission: 15. 5. 2019
Date of defense: 7. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67581/podrobnosti

Files for download

    Last update: