Daňová kontrola podnikatelských subjektů a její dopad do účetnictví (judikatura v oblasti daně z příjmů právnických osob)

Název práce: Daňová kontrola podnikatelských subjektů a její dopad do účetnictví (judikatura v oblasti daně z příjmů právnických osob)
Autor(ka) práce: Feiferlíková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Zelenková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je přiblížit problematiku daňové kontroly, a s ní spojené operace, pro uživatele účetnictví, a to se zaměřením na právnické osoby. Popisuje cíle a funkce daňové kontroly, její průběh, a v neposlední řadě jaké mají podnikatelé povinnosti a práva, která mohou uplatnit. Ve druhé, praktičtější části práce, jsou zachyceny konkrétní dopady daňové kontroly do účetnictví. Podrobně vysvětluje, jakými způsoby je možné účtovat doměřenou daň i sankce s ní spojené, včetně praktického příkladu. V závěrečné části analyzuje dva soudní spory jako výsledek daňové kontroly se zaměřením na přechodné položky aktiv a pasiv, konkrétně na nevyčerpanou dovolenou, roční odměny zaměstnanců a časové rozlišování při stavebních zakázkách.
Klíčová slova: judikatura Nejvyššího správního soudu; daňová kontrola; účetnictví; daňový subjekt; jiný výsledek hospodaření minulých let
Název práce: Tax inspection of business entities and its impact on accounting (case law on corporate tax)
Autor(ka) práce: Feiferlíková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Zelenková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the bachelor thesis is to introduce the issue of tax inspection, and related operations, for accountants, with a focus on legal entities. It describes the objectives and functions of the tax inspection, its course, and last but not least, what are the rights and obligations entrepreneurs can exercise. In the second, more practical part of the thesis, are described the specific impacts of tax inspection on accounting. It explains in detail how it is possible to account the assessed tax and the penalties associated with it, including a practical example. In the final part, it analyzes two litigations as a result of tax inspection with focus on temporary items of assets and liabilities, namely unused leave, annual employee bonuses and accruals on construction contracts.
Klíčová slova: taxation subject; tax inspection; accounting; case law of the Supreme Administrative Court; other net profit or loss from previous years

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2018
Datum podání práce: 15. 5. 2019
Datum obhajoby: 7. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67581/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: