Czech-German intercultural communication: business negotiation

Thesis title: Česko-německá interkulturní komunikace: obchodní vyjednávání
Author: Šíma, Pavel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Nový, Ivan
Opponents: Pauknerová, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem diplomové práce je česko-německá interkulturní komunikace a specifika obchodního vyjednávání těchto dvou tradičních hospodářských partnerů. Teoretická část práce si klade za cíl provést komparaci těchto dvou geograficky blízkých, a přitom někdy tak vzdálených kultur a definovat nejvýznamnější kulturní rozdíly, které mají zásadní vliv na vzájemné obchodní vyjednávání. Druhým cílem teoretické části je pak představit základní koncepce vyjednávání a ty zasadit do česko-německého kontextu. Empirická část práce si dává za cíl ověřit platnost výzkumných otázek definovaných na základě teoretické části práce, a to formou polostrukturovaných rozhovorů s českými a německými respondenty. Cílem závěrečné části diplomové práce je pak předložit českému čtenáři základní doporučení pro obchodní vyjednávání s německými partnery.
Keywords: Vyjednávání; Kultura; Komunikace; Češi ; Němci
Thesis title: Czech-German intercultural communication: business negotiation
Author: Šíma, Pavel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Nový, Ivan
Opponents: Pauknerová, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of the following thesis is the intercultural communication between The Czech Republic and The Federal Republic of Germany, along with the economical relations between these partners. The theoretical part is concerned with the comparison of these two geographically close, yet sometimes distant cultural paradigms, which have a crucial effect on the economic relations between the two. The secondary focus of the theoretical framework is to introduce basic principles of negotiation that fit the Czech-German model. The empirical part hopes to deal with the validity of the researched questions defined on the basis of the theoretical part of this work in the form of semi-structured interviews with Czech and German respondents. The final part of this work should provide some basic recommendations to help dealing with German customers.
Keywords: Negotiation; Culture; Communication; Czechs; Germans

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 10. 2016
Date of submission: 21. 8. 2019
Date of defense: 10. 9. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59329/podrobnosti

Files for download

    Last update: