Česko-německá interkulturní komunikace: obchodní vyjednávání

Název práce: Česko-německá interkulturní komunikace: obchodní vyjednávání
Autor(ka) práce: Šíma, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je česko-německá interkulturní komunikace a specifika obchodního vyjednávání těchto dvou tradičních hospodářských partnerů. Teoretická část práce si klade za cíl provést komparaci těchto dvou geograficky blízkých, a přitom někdy tak vzdálených kultur a definovat nejvýznamnější kulturní rozdíly, které mají zásadní vliv na vzájemné obchodní vyjednávání. Druhým cílem teoretické části je pak představit základní koncepce vyjednávání a ty zasadit do česko-německého kontextu. Empirická část práce si dává za cíl ověřit platnost výzkumných otázek definovaných na základě teoretické části práce, a to formou polostrukturovaných rozhovorů s českými a německými respondenty. Cílem závěrečné části diplomové práce je pak předložit českému čtenáři základní doporučení pro obchodní vyjednávání s německými partnery.
Klíčová slova: Vyjednávání; Kultura; Komunikace; Češi ; Němci
Název práce: Czech-German intercultural communication: business negotiation
Autor(ka) práce: Šíma, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the following thesis is the intercultural communication between The Czech Republic and The Federal Republic of Germany, along with the economical relations between these partners. The theoretical part is concerned with the comparison of these two geographically close, yet sometimes distant cultural paradigms, which have a crucial effect on the economic relations between the two. The secondary focus of the theoretical framework is to introduce basic principles of negotiation that fit the Czech-German model. The empirical part hopes to deal with the validity of the researched questions defined on the basis of the theoretical part of this work in the form of semi-structured interviews with Czech and German respondents. The final part of this work should provide some basic recommendations to help dealing with German customers.
Klíčová slova: Negotiation; Culture; Communication; Czechs; Germans

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2016
Datum podání práce: 21. 8. 2019
Datum obhajoby: 10. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59329/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: