Foreign Direct Investment Driven by the Sovereign Wealth Funds and its Impact on the Market Value of the Acquired Companies

Thesis title: Foreign Direct Investment Driven by the Sovereign Wealth Funds and its Impact on the Market Value of the Acquired Companies
Author: Martínek, Stanislav
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Sato, Alexej; Tůma, Zdeněk
Thesis language: English
Abstract:
The sheer value of the capital allocated in the Sovereign Wealth Funds (SWF), its continuous growth, and its potential to impact global financial markets with direct political and economic consequences sharply contrast with the scarce information on the funds’ financial performance, investment strategies, and overall strategic intentions. This palpable knowledge gap represents the primary motivation behind the research endeavor, whose results are presented in this thesis.Based on an originally collected dataset comprised of the SWFs cross-border investment transactions, we designed a comparative research model to investigate sovereign wealth funds’ long-term impact on the market value of targeted companies. The results signal that the initial positive impact of SWFs on investee performance disappears and the investees tend to underperform the market average in the long run. Next, we employ a comparative analysis of sovereign funds’ real rates of return, and the theoretical returns achievable on assets accumulated in international reserves. The results show that, from 2007 to 2017, sovereign funds’ returns outperformed the theoretical returns of international reserves by almost two percentage points.The last chapter takes the form of a case study that focuses on the influential role SWFs play in supporting national champions in strategic industries. We confirm the unique advantages provided by this model. Despite its economic and political potential, this model involves major risks, especially in times of economic recession, when a substantial government fiscal deficit can have a devastating impact on a whole industry and simultaneously lead to severe damage to the international relationships.
Keywords: Sovereign Wealth Funds; Cross-border Investment; Impact Analysis; International Reserve; Financial Economics
Thesis title: Vývoj přímých zahraničních investic státních investičních fondů a jejich dopad na tržní hodnotu dotčených společností
Author: Martínek, Stanislav
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Sato, Alexej; Tůma, Zdeněk
Thesis language: English
Abstract:
Rostoucí objem kapitálu alokovaný ve státem vlastněných investičních fondech (SIF), který v roce 2018 přesáhnul hodnotu sedmi bilionů USD a jeho potenciální dopad na globální finanční trhy ostře kontrastuje s množstvím a kvalitou dostupných informací o samotném fungování SIF, finančních výsledcích fondů a jejich dlouhodobé investiční strategii. Identifikovaná znalostní mezera představuje primární motivaci pro výzkumnou činnost, jejíž výsledky jsou prezentovány v této dizertační práci.Stěžejní část práce tvoří originální databáze mezinárodních investičních transakcí SIF a návrh výpočtového modelu umožňujícího srovnání dlouhodobého vývoje hodnoty společností s vlastnickým podílem SIF s tržním průměrem. Výsledné výpočty naznačují, že počáteční pozitivní dopad SIF se v průběhu času vytrácí a v pětiletém horizontu se hodnota společností s podílem SIF propadá pod tržní průměr.Druhá část práce se zabývá porovnáním míry návratnosti finančních prostředků alokovaných ve SIF s teoretickou výnosností dosažitelnou u porovnatelných finančních aktiv, která jsou součástí mezinárodních rezerv. Výsledné hodnoty ukazují, že v období mezi roky 2007-2017 výnosnost SIF překonala teoretické výnosy porovnatelných aktiv mezinárodních rezerv o téměř dva procentní body.Závěrečnou část práce tvoří případová studie demonstrující významnou roli, kterou mohou SIF potenciálně sehrát v případě podpory vybrané státní společnosti, eventuálně celého strategického průmyslového sektoru. Navzdory identifikovaným výrazným ekonomickým i politickým benefitům tohoto modelu, práce upozorňuje na významná rizika, která jsou obzvlášť závažná v případě dlouhodobé ekonomické recese, kdy schodek státního rozpočtu může mít devastující dopad na takto podpořený průmyslový sektor a současně vést k dlouhodobému poškození mezinárodních vztahů.
Keywords: Státní investiční fondy; Přímé zahraniční investice; Mezinárodní rezerva; Finanční ekonomie

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2015
Date of submission: 12. 9. 2019
Date of defense: 7. 11. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55362/podrobnosti

Files for download

    Last update: