Vývoj přímých zahraničních investic státních investičních fondů a jejich dopad na tržní hodnotu dotčených společností

Název práce: Foreign Direct Investment Driven by the Sovereign Wealth Funds and its Impact on the Market Value of the Acquired Companies
Autor(ka) práce: Martínek, Stanislav
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Sato, Alexej; Tůma, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The sheer value of the capital allocated in the Sovereign Wealth Funds (SWF), its continuous growth, and its potential to impact global financial markets with direct political and economic consequences sharply contrast with the scarce information on the funds’ financial performance, investment strategies, and overall strategic intentions. This palpable knowledge gap represents the primary motivation behind the research endeavor, whose results are presented in this thesis.Based on an originally collected dataset comprised of the SWFs cross-border investment transactions, we designed a comparative research model to investigate sovereign wealth funds’ long-term impact on the market value of targeted companies. The results signal that the initial positive impact of SWFs on investee performance disappears and the investees tend to underperform the market average in the long run. Next, we employ a comparative analysis of sovereign funds’ real rates of return, and the theoretical returns achievable on assets accumulated in international reserves. The results show that, from 2007 to 2017, sovereign funds’ returns outperformed the theoretical returns of international reserves by almost two percentage points.The last chapter takes the form of a case study that focuses on the influential role SWFs play in supporting national champions in strategic industries. We confirm the unique advantages provided by this model. Despite its economic and political potential, this model involves major risks, especially in times of economic recession, when a substantial government fiscal deficit can have a devastating impact on a whole industry and simultaneously lead to severe damage to the international relationships.
Klíčová slova: Sovereign Wealth Funds; Cross-border Investment; Impact Analysis; International Reserve; Financial Economics
Název práce: Vývoj přímých zahraničních investic státních investičních fondů a jejich dopad na tržní hodnotu dotčených společností
Autor(ka) práce: Martínek, Stanislav
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Sato, Alexej; Tůma, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Rostoucí objem kapitálu alokovaný ve státem vlastněných investičních fondech (SIF), který v roce 2018 přesáhnul hodnotu sedmi bilionů USD a jeho potenciální dopad na globální finanční trhy ostře kontrastuje s množstvím a kvalitou dostupných informací o samotném fungování SIF, finančních výsledcích fondů a jejich dlouhodobé investiční strategii. Identifikovaná znalostní mezera představuje primární motivaci pro výzkumnou činnost, jejíž výsledky jsou prezentovány v této dizertační práci.Stěžejní část práce tvoří originální databáze mezinárodních investičních transakcí SIF a návrh výpočtového modelu umožňujícího srovnání dlouhodobého vývoje hodnoty společností s vlastnickým podílem SIF s tržním průměrem. Výsledné výpočty naznačují, že počáteční pozitivní dopad SIF se v průběhu času vytrácí a v pětiletém horizontu se hodnota společností s podílem SIF propadá pod tržní průměr.Druhá část práce se zabývá porovnáním míry návratnosti finančních prostředků alokovaných ve SIF s teoretickou výnosností dosažitelnou u porovnatelných finančních aktiv, která jsou součástí mezinárodních rezerv. Výsledné hodnoty ukazují, že v období mezi roky 2007-2017 výnosnost SIF překonala teoretické výnosy porovnatelných aktiv mezinárodních rezerv o téměř dva procentní body.Závěrečnou část práce tvoří případová studie demonstrující významnou roli, kterou mohou SIF potenciálně sehrát v případě podpory vybrané státní společnosti, eventuálně celého strategického průmyslového sektoru. Navzdory identifikovaným výrazným ekonomickým i politickým benefitům tohoto modelu, práce upozorňuje na významná rizika, která jsou obzvlášť závažná v případě dlouhodobé ekonomické recese, kdy schodek státního rozpočtu může mít devastující dopad na takto podpořený průmyslový sektor a současně vést k dlouhodobému poškození mezinárodních vztahů.
Klíčová slova: Státní investiční fondy; Přímé zahraniční investice; Mezinárodní rezerva; Finanční ekonomie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2015
Datum podání práce: 12. 9. 2019
Datum obhajoby: 7. 11. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55362/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: