Empirical Analysis of the Impact of Immigration on European Labor Markets in Times of Economic Recession

Thesis title: Empirical Analysis of the Impact of Immigration on European Labor Markets in Times of Economic Recession
Author: Medková, Tatiana
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Zouhar, Jan
Opponents: Arlt, Josef; Furková, Andrea
Thesis language: English
Abstract:
Immigration and its impacts are highly discussed topics in today's society. Several empirical studies have found either no negative impact of immigration on European economies, or only a negligible impact on the native employees. However, these studies were mostly done before the recession period, or do not distinguish between recession and expansion. We assume that the uncertainty on labor markets after 2008 together with growing prejudices about immigrants have created a new environment where immigration impacts and the immigrants’ position on European labor markets need to be reanalyzed.We focus on immigration impacts and the position of immigrants in 13 European countries in years 2011–2014. Our quantitative analysis is conducted at three different levels – countries, regions and individuals – and employs advanced econometric methods, e.g. panel-data models with two-way clustering, spatial panel data models or multi-level discrete-choice models.We found no evidence of immigration impacts on regional employment and unemployment rates even in times of economic recession in European union. However, our results suggest that immigrants have a different position on local labor markets, with a higher probability of being unemployed than natives. This impact is lower in capitals than in non-capital regions.
Keywords: Recession; European Union; Spatial Analysis; Unemployment; Immigration; Panel Data; Multilevel Modes; Logit; Robust Standard Errors; Cook´s Distance; Spatial Panel Data Models
Thesis title: Empirická analýza dopadu imigrace na evropské trhy práce v době hospodářské recese
Author: Medková, Tatiana
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Zouhar, Jan
Opponents: Arlt, Josef; Furková, Andrea
Thesis language: English
Abstract:
Imigrace a její dopady jsou v dnešní společnosti velmi diskutovanými tématy. Většina empirických studií neprokázala negativní dopad imigrace na ekonomiky evropských zemí nebo byl nalezen pouze zanedbatelný dopad na lokální pracovníky. Studie však byly většinou prováděny před obdobím recese nebo nerozlišovaly mezi obdobími recese a expanze. Předpokládáme, že nejistota na trzích práce po roce 2008 spolu s rostoucími předsudky o imigrantech vytvářejí nové prostředí, ve kterém je třeba znovu analyzovat dopady imigrace a postavení cizinců na evropských trzích práce.Náš výzkum zkoumá dopady imigrace a postavení cizinců ve 13 evropských zemí, mezi lety 2011 až 2017. Kvantitativní analýza je vedena na třech úrovních – státní, regionální a individuální – a využívá některých pokročilých ekonometrických metod, např. regresních modelů nad panelovými daty s vícecestným klastrováním, prostorových panelových modelů nebo víceúrovňových modelů diskrétní volby.Vliv imigrace na míru regionální zaměstnanosti a nezaměstnanosti nebyl nalezen ani v dobách ekonomické recese v Evropské unii. Naše výsledky však naznačují, že cizinci mají většinou odlišné postavení na lokálních pracovních trzích, kdy mají vyšší pravděpodobnost nezaměstnanosti než místní občané. Tento efekt je menší v hlavních městech než v jiných regionech.
Keywords: panelová data; víceúrovňové modely; logit; robustní standardní chyby; Evropská unie; prostorová analýza; Cookova vzdálenost; prostorové modely pro panelová data; recese; imigrace; nezaměstnanost

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 3. 2018
Date of submission: 9. 10. 2019
Date of defense: 30. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65311/podrobnosti

Files for download

    Last update: