Empirická analýza dopadu imigrace na evropské trhy práce v době hospodářské recese

Název práce: Empirical Analysis of the Impact of Immigration on European Labor Markets in Times of Economic Recession
Autor(ka) práce: Medková, Tatiana
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Arlt, Josef; Furková, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Immigration and its impacts are highly discussed topics in today's society. Several empirical studies have found either no negative impact of immigration on European economies, or only a negligible impact on the native employees. However, these studies were mostly done before the recession period, or do not distinguish between recession and expansion. We assume that the uncertainty on labor markets after 2008 together with growing prejudices about immigrants have created a new environment where immigration impacts and the immigrants’ position on European labor markets need to be reanalyzed.We focus on immigration impacts and the position of immigrants in 13 European countries in years 2011–2014. Our quantitative analysis is conducted at three different levels – countries, regions and individuals – and employs advanced econometric methods, e.g. panel-data models with two-way clustering, spatial panel data models or multi-level discrete-choice models.We found no evidence of immigration impacts on regional employment and unemployment rates even in times of economic recession in European union. However, our results suggest that immigrants have a different position on local labor markets, with a higher probability of being unemployed than natives. This impact is lower in capitals than in non-capital regions.
Klíčová slova: Recession; European Union; Spatial Analysis; Unemployment; Immigration; Panel Data; Multilevel Modes; Logit; Robust Standard Errors; Cook´s Distance; Spatial Panel Data Models
Název práce: Empirická analýza dopadu imigrace na evropské trhy práce v době hospodářské recese
Autor(ka) práce: Medková, Tatiana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Arlt, Josef; Furková, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Imigrace a její dopady jsou v dnešní společnosti velmi diskutovanými tématy. Většina empirických studií neprokázala negativní dopad imigrace na ekonomiky evropských zemí nebo byl nalezen pouze zanedbatelný dopad na lokální pracovníky. Studie však byly většinou prováděny před obdobím recese nebo nerozlišovaly mezi obdobími recese a expanze. Předpokládáme, že nejistota na trzích práce po roce 2008 spolu s rostoucími předsudky o imigrantech vytvářejí nové prostředí, ve kterém je třeba znovu analyzovat dopady imigrace a postavení cizinců na evropských trzích práce.Náš výzkum zkoumá dopady imigrace a postavení cizinců ve 13 evropských zemí, mezi lety 2011 až 2017. Kvantitativní analýza je vedena na třech úrovních – státní, regionální a individuální – a využívá některých pokročilých ekonometrických metod, např. regresních modelů nad panelovými daty s vícecestným klastrováním, prostorových panelových modelů nebo víceúrovňových modelů diskrétní volby.Vliv imigrace na míru regionální zaměstnanosti a nezaměstnanosti nebyl nalezen ani v dobách ekonomické recese v Evropské unii. Naše výsledky však naznačují, že cizinci mají většinou odlišné postavení na lokálních pracovních trzích, kdy mají vyšší pravděpodobnost nezaměstnanosti než místní občané. Tento efekt je menší v hlavních městech než v jiných regionech.
Klíčová slova: panelová data; víceúrovňové modely; logit; robustní standardní chyby; Evropská unie; prostorová analýza; Cookova vzdálenost; prostorové modely pro panelová data; recese; imigrace; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2018
Datum podání práce: 9. 10. 2019
Datum obhajoby: 30. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65311/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: