Human Capital Investment: Analysis of Returns from Education in China

Thesis title: Human Capital Investment: Analysis of Returns from Education in China
Author: Huo, Lin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Chytilová, Helena
Opponents: Zubíková, Adéla
Thesis language: English
Abstract:
The main objective of this thesis is to analyze whether the effect of investment in education has a positive impact on the size of wages or not in light of Gary Becker's approach. Meanwhile, other factors as mentioned below are also taken into consideration. This study is motivated by the current status of Chinese educational system, which has made great progress, but still faces challenges in terms of education equality and balanced development. The theoretical part describes a series of human capital theories proposed by Gary Becker, Theodore Schultz and Jacob Mincer, etc. Mincer earnings function is utilized as a theoretical basis in order to estimate the rates of return to both education and work experience through Ordinary Least Squares (OLS) regression. Specifically, in our equation, monthly wage is the dependent variable, while the independent variables include level of education, experience and experience-squared. Variable city is used to analyse the income difference between urban and rural areas. Results suggest that education and experience have positive impact on wage, which implies strong case for investment in education in China in vein of Becker's thoughts.
Keywords: productivity; returns to education; human capital investment; personal income
Thesis title: Human Capital Investment: Analysis of Returns from Education in China
Author: Huo, Lin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Chytilová, Helena
Opponents: Zubíková, Adéla
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této práce je analyzovat, zda efekt investic do vzdělávání má pozitivní dopad na výši mezd nebo ne, dle pojetí Garyho Beckera. Současně jsou brány v úvahu i další faktory uvedené níže. Tato studie je motivována současným stavem čínského vzdělávacího systému, který zaznamenal velký pokrok, ale stále čelí výzvám, pokud jde o rovnost ve vzdělávání a udržitelný rozvoj. Teoretická část popisuje řadu teorií lidského kapitálu navrhovaných Garym Beckerem, Theodorem Schultzem a Jacobem Mincerem.. Mincerova funkce výdělků je využívána jako teoretický základ pro odhad míry návratnosti ze vzdělání a pracovních zkušeností a to pomocí metody nejmenších čtverců (OLS). Jako závisle proměnná byla zvolena měsíční mzda, zatímco nezávislými proměnnými jsou úroveň vzdělání, zkušeností, a umocnění této veličiny na druhou. Rovnice využívá proměnnou město jako veličinu k analýze rozdílu v příjmech mezi městskými a venkovskými oblastmi. Výsledky naznačují, že vzdělání a zkušenost mají pozitivní dopad na úroveň mezd, což je silným argumentem ve prospěch investic do vzdělávacího systému v Číně v duchu Beckerových myšlenek.
Keywords: investice do lidského kapitálu; návratnost investic do vzdělání; produktivita ; osobní disponibilní příjem

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 6. 2018
Date of submission: 22. 11. 2019
Date of defense: 7. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66146/podrobnosti

Files for download

    Last update: