Human Capital Investment: Analysis of Returns from Education in China

Název práce: Human Capital Investment: Analysis of Returns from Education in China
Autor(ka) práce: Huo, Lin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to analyze whether the effect of investment in education has a positive impact on the size of wages or not in light of Gary Becker's approach. Meanwhile, other factors as mentioned below are also taken into consideration. This study is motivated by the current status of Chinese educational system, which has made great progress, but still faces challenges in terms of education equality and balanced development. The theoretical part describes a series of human capital theories proposed by Gary Becker, Theodore Schultz and Jacob Mincer, etc. Mincer earnings function is utilized as a theoretical basis in order to estimate the rates of return to both education and work experience through Ordinary Least Squares (OLS) regression. Specifically, in our equation, monthly wage is the dependent variable, while the independent variables include level of education, experience and experience-squared. Variable city is used to analyse the income difference between urban and rural areas. Results suggest that education and experience have positive impact on wage, which implies strong case for investment in education in China in vein of Becker's thoughts.
Klíčová slova: productivity; returns to education; human capital investment; personal income
Název práce: Human Capital Investment: Analysis of Returns from Education in China
Autor(ka) práce: Huo, Lin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je analyzovat, zda efekt investic do vzdělávání má pozitivní dopad na výši mezd nebo ne, dle pojetí Garyho Beckera. Současně jsou brány v úvahu i další faktory uvedené níže. Tato studie je motivována současným stavem čínského vzdělávacího systému, který zaznamenal velký pokrok, ale stále čelí výzvám, pokud jde o rovnost ve vzdělávání a udržitelný rozvoj. Teoretická část popisuje řadu teorií lidského kapitálu navrhovaných Garym Beckerem, Theodorem Schultzem a Jacobem Mincerem.. Mincerova funkce výdělků je využívána jako teoretický základ pro odhad míry návratnosti ze vzdělání a pracovních zkušeností a to pomocí metody nejmenších čtverců (OLS). Jako závisle proměnná byla zvolena měsíční mzda, zatímco nezávislými proměnnými jsou úroveň vzdělání, zkušeností, a umocnění této veličiny na druhou. Rovnice využívá proměnnou město jako veličinu k analýze rozdílu v příjmech mezi městskými a venkovskými oblastmi. Výsledky naznačují, že vzdělání a zkušenost mají pozitivní dopad na úroveň mezd, což je silným argumentem ve prospěch investic do vzdělávacího systému v Číně v duchu Beckerových myšlenek.
Klíčová slova: investice do lidského kapitálu; návratnost investic do vzdělání; produktivita ; osobní disponibilní příjem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2018
Datum podání práce: 22. 11. 2019
Datum obhajoby: 7. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66146/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: