Product Discovery Practices of Technology Companies in the Czech Republic

Thesis title: Product Discovery Practices of Technology Companies in the Czech Republic
Author: Vedra, Stanislav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Novotný, Ota
Opponents: Potančok, Martin
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this thesis is to evaluate product discovery practices in the Czech Republic based on two objectives. The first objective is about analyzing product discovery practices based on literature. The second objective is about interviewing product managers to find out how they carry out product discovery. The evaluation is based on comparison of these two perspectives, i.e., theoretical and practical application of product discovery practices. The interviews were conducted with ten product managers using qualitative semi-structured interviews. The interviews were analyzed by thematic analysis. The evaluation consist of 14 practices, namely double diamond, objectives and key results, outcome-based roadmap, experimental approach, golden circle, value-complexity matrix, jobs to be done, feedback collection, competitive analysis, opportunity solution tree, prototyping, testing, user story mapping, and discovery sprint. All of them were found in the interviews except opportunity solution tree. However, the evaluation indicates that practical application of product discovery practices exceeds theoretical expectations.
Keywords: Product discovery; dual-track agile; product manager; software product management; thematic analysis
Thesis title: Product Discovery Practices of Technology Companies in the Czech Republic
Author: Vedra, Stanislav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Novotný, Ota
Opponents: Potančok, Martin
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit praktiky product discovery prováděné v České republice s dvěma dílčími cíli. První dílčí cíl je analyzovat praktiky product discovery popsané v literatuře. Druhý dílčí cíl je o zjištění reálných praktik product discovery pomocí rozhovorů s produktovými manažery. Zhodnocení je založeno na porovnání těchto dvou pohledů, tedy teoretické a praktické využití praktik product discovery. Rozhovory byly provedeny s deseti produktovými manažery s kvalitativní metodou polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory byly následně analyzovány pomocí tematické analýzy.Finální zhodnocení obsahuje 14 praktik, jmenovitě double diamond, objectives and key results, outcome-based roadmap, experimentální přístup, golden circle, value-complexity matrix, jobs to be done, sbírání zpětné vazby, analýza konkurence, opportunity solution tree, prototypování, testování, user story mapping, a discovery sprint. Všechny tyto praktiky byly nalezeny v rozhovorech s produktovými manažery až na opportunity solution tree. Nicméně zhodnocení naznačuje, že praktické uplatnění praktik product discovery převyšuje teoretické očekávání.
Keywords: Product discovery; dual-track agile; produktový manažer; software product management; tematická analýza

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 11. 2018
Date of submission: 2. 12. 2019
Date of defense: 23. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69193/podrobnosti

Files for download

    Last update: