Product Discovery Practices of Technology Companies in the Czech Republic

Název práce: Product Discovery Practices of Technology Companies in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vedra, Stanislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to evaluate product discovery practices in the Czech Republic based on two objectives. The first objective is about analyzing product discovery practices based on literature. The second objective is about interviewing product managers to find out how they carry out product discovery. The evaluation is based on comparison of these two perspectives, i.e., theoretical and practical application of product discovery practices. The interviews were conducted with ten product managers using qualitative semi-structured interviews. The interviews were analyzed by thematic analysis. The evaluation consist of 14 practices, namely double diamond, objectives and key results, outcome-based roadmap, experimental approach, golden circle, value-complexity matrix, jobs to be done, feedback collection, competitive analysis, opportunity solution tree, prototyping, testing, user story mapping, and discovery sprint. All of them were found in the interviews except opportunity solution tree. However, the evaluation indicates that practical application of product discovery practices exceeds theoretical expectations.
Klíčová slova: Product discovery; dual-track agile; product manager; software product management; thematic analysis
Název práce: Product Discovery Practices of Technology Companies in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vedra, Stanislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit praktiky product discovery prováděné v České republice s dvěma dílčími cíli. První dílčí cíl je analyzovat praktiky product discovery popsané v literatuře. Druhý dílčí cíl je o zjištění reálných praktik product discovery pomocí rozhovorů s produktovými manažery. Zhodnocení je založeno na porovnání těchto dvou pohledů, tedy teoretické a praktické využití praktik product discovery. Rozhovory byly provedeny s deseti produktovými manažery s kvalitativní metodou polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory byly následně analyzovány pomocí tematické analýzy.Finální zhodnocení obsahuje 14 praktik, jmenovitě double diamond, objectives and key results, outcome-based roadmap, experimentální přístup, golden circle, value-complexity matrix, jobs to be done, sbírání zpětné vazby, analýza konkurence, opportunity solution tree, prototypování, testování, user story mapping, a discovery sprint. Všechny tyto praktiky byly nalezeny v rozhovorech s produktovými manažery až na opportunity solution tree. Nicméně zhodnocení naznačuje, že praktické uplatnění praktik product discovery převyšuje teoretické očekávání.
Klíčová slova: Product discovery; dual-track agile; produktový manažer; software product management; tematická analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2018
Datum podání práce: 2. 12. 2019
Datum obhajoby: 23. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69193/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: