Economics of Crime and Business Cycle: The Case of the Czech Republic

Thesis title: Ekonomie kriminality a hospodářský cyklus: případ ČR
Author: Kramoliš, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Chytilová, Helena
Opponents: Cingl, Lubomír
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je ověřit vliv hospodářského cyklu na celkovou, násilnou a majetkovou kriminality. Beckerův model kriminality je teoretickou základnou celé práce. Testovaný vzorek se skládá ze 44 pozorování čtvrtletních časových řad pocházejících z ČR mezi lety 2008 a 2018. V práci jsou analyzovány tři ekonometrické modely, které se od sebe liší dle vysvětlované proměnné: celková kriminalita, násilná kriminalita a majetková kriminalita. Ekonomické, sociální, behaviorální a další faktory, ovlivňující trestnou činnost zachycuje celkem čtrnáct vysvětlujících proměnných (např. HDP, nezaměstnanost, mzdy, sociální dávky atd.). K odhadu je využita metoda nejmenších čtverců. Výsledky regresní analýzy ukazují, že hospodářský cyklus neovlivňuje kriminalitu přímo a významně. Stejné zjištění platí i pro HDP. Nicméně růst nezaměstnanosti způsobuje vyšší počet trestných činů. Dále se také potvrdilo, že růst počtu vězňů vede k poklesu celkových i majetkových trestných skutků. Tato studie rovněž poskytuje zjištění, že růst teploty vede k poklesu majetkové kriminality.
Keywords: hospodářský cyklus; regresní analýza; ekonomie kriminality
Thesis title: Economics of Crime and Business Cycle: The Case of the Czech Republic
Author: Kramoliš, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Chytilová, Helena
Opponents: Cingl, Lubomír
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to verify the impact of the business cycle on total, violent and property crime. The basic theoretical fundament for our empirical analysis is Becker´s model of crime. The full sample consists of 44 observations of quarterly time series in the Czech Republic between years 2008 and 2018. I analyse three econometric models according to the explained variables: total crime, violent crime and property crime. Fourteen explanatory variables capture economic, social, behavioral and other factors, affecting crime (e.g. GDP, unemployment, wages, social benefits etc.). The least squares method is used for estimation. Regression analysis shows that the business cycle does not directly and significantly influence crime. The same finding applies to the GDP. Nevertheless, the rise in unemployment causes higher number of crimes. Another finding is that an increase in the number of prisoners leads to a decrease in both total and property offenses. This study also provides a finding that a rise in temperature leads to a decrease in property crime.
Keywords: Business Cycle; Regression Analysis; Economics of Crime

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 9. 2019
Date of submission: 11. 12. 2019
Date of defense: 30. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70371/podrobnosti

Files for download

    Last update: