Ekonomie kriminality a hospodářský cyklus: případ ČR

Název práce: Ekonomie kriminality a hospodářský cyklus: případ ČR
Autor(ka) práce: Kramoliš, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Cingl, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je ověřit vliv hospodářského cyklu na celkovou, násilnou a majetkovou kriminality. Beckerův model kriminality je teoretickou základnou celé práce. Testovaný vzorek se skládá ze 44 pozorování čtvrtletních časových řad pocházejících z ČR mezi lety 2008 a 2018. V práci jsou analyzovány tři ekonometrické modely, které se od sebe liší dle vysvětlované proměnné: celková kriminalita, násilná kriminalita a majetková kriminalita. Ekonomické, sociální, behaviorální a další faktory, ovlivňující trestnou činnost zachycuje celkem čtrnáct vysvětlujících proměnných (např. HDP, nezaměstnanost, mzdy, sociální dávky atd.). K odhadu je využita metoda nejmenších čtverců. Výsledky regresní analýzy ukazují, že hospodářský cyklus neovlivňuje kriminalitu přímo a významně. Stejné zjištění platí i pro HDP. Nicméně růst nezaměstnanosti způsobuje vyšší počet trestných činů. Dále se také potvrdilo, že růst počtu vězňů vede k poklesu celkových i majetkových trestných skutků. Tato studie rovněž poskytuje zjištění, že růst teploty vede k poklesu majetkové kriminality.
Klíčová slova: hospodářský cyklus; regresní analýza; ekonomie kriminality
Název práce: Economics of Crime and Business Cycle: The Case of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kramoliš, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Cingl, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to verify the impact of the business cycle on total, violent and property crime. The basic theoretical fundament for our empirical analysis is Becker´s model of crime. The full sample consists of 44 observations of quarterly time series in the Czech Republic between years 2008 and 2018. I analyse three econometric models according to the explained variables: total crime, violent crime and property crime. Fourteen explanatory variables capture economic, social, behavioral and other factors, affecting crime (e.g. GDP, unemployment, wages, social benefits etc.). The least squares method is used for estimation. Regression analysis shows that the business cycle does not directly and significantly influence crime. The same finding applies to the GDP. Nevertheless, the rise in unemployment causes higher number of crimes. Another finding is that an increase in the number of prisoners leads to a decrease in both total and property offenses. This study also provides a finding that a rise in temperature leads to a decrease in property crime.
Klíčová slova: Business Cycle; Regression Analysis; Economics of Crime

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2019
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 30. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70371/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: