Differences between short student films and feature commercial films from director’s point of view

Thesis title: Rozdíly v přístupu režiséra k tvorbě celovečerního komerčního filmu a studentského krátkometrážního filmu
Author: Hadraba, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Truhlář, Filip
Opponents: Matějka, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá rozdíly mezi studentskými krátkometrážními filmy a celovečerními komerčními filmy z pohledu režisérského přístupu. Režisér jakožto hlavní autor filmového díla zodpovídá za jeho uměleckou a myšlenkovou kvalitu a tím by měl být přítomný ve všech stádiích tvorby filmu. Od preprodukční části, přes produkční a postprodukční až k samotné distribuci. Tím se stává ideálním povoláním ve filmovém průmyslu na zkoumání samotné tvorby audiovizuálních děl. V naší práci nás bude nejvíce zajímat rozdílnost přístupu k tvorbě u studentských krátkometrážních filmů a celovečerních komerčních filmů právě z pozice režiséra. Tato práce na svém začátku popíše základní terminologii ve filmovém průmyslu.Poté v analytické části metodou hloubkově řízených rozhovorů s čtveřicí režisérů nasbírá cenné data o každém režisérovi a jeho přístupu k tvorbě filmu v daném stádiu. Následně metodou komparativní analýzy budou data vyhodnocovány a popisovány nejdůležitější rozdíly v daných fázích filmů. Na konec práce autor shrne získané data a přiloží k tomu svůj vlastní názor, jelikož i autor této práce již má za sebou několik režijních zkušeností a především má v plánu se režii věnovat nadále.
Keywords: komerční film ; studentský film ; krátkometrážní film ; komparativní analýza; režisér ; filmová tvorba ; celovečerní film
Thesis title: Differences between short student films and feature commercial films from director’s point of view
Author: Hadraba, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Truhlář, Filip
Opponents: Matějka, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with differences between short student films and feature commercial films from director’s point of view. Director is an author of movie and is also responsible for artistic and mindful quality of movie, what it means, that director has to be part of every phase of creating film. As long as preproduction, production, postproduction and distribution are main phases of film creating scheme. So director becomes the best adept for investigating the creation of audiovisual works. In our thesis I will focus on differences between short student films and feature commercial films from director’s point of view. On beginning of this thesis I will describe main terminology of film industry. Afterwards in analytic part I will collect data from in-depth interviews with six diretors. Then by using comparative analysis I will evaluate data and describe the most important differences. In the end I will sum up all data and comment it with my own opinion.
Keywords: director ; filmmaking ; feature film ; commercial film ; student film ; short film ; comparative analysis

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2019
Date of submission: 9. 12. 2019
Date of defense: 28. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71702/podrobnosti

Files for download

    Last update: