Rozdíly v přístupu režiséra k tvorbě celovečerního komerčního filmu a studentského krátkometrážního filmu

Název práce: Rozdíly v přístupu režiséra k tvorbě celovečerního komerčního filmu a studentského krátkometrážního filmu
Autor(ka) práce: Hadraba, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Matějka, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce zkoumá rozdíly mezi studentskými krátkometrážními filmy a celovečerními komerčními filmy z pohledu režisérského přístupu. Režisér jakožto hlavní autor filmového díla zodpovídá za jeho uměleckou a myšlenkovou kvalitu a tím by měl být přítomný ve všech stádiích tvorby filmu. Od preprodukční části, přes produkční a postprodukční až k samotné distribuci. Tím se stává ideálním povoláním ve filmovém průmyslu na zkoumání samotné tvorby audiovizuálních děl. V naší práci nás bude nejvíce zajímat rozdílnost přístupu k tvorbě u studentských krátkometrážních filmů a celovečerních komerčních filmů právě z pozice režiséra. Tato práce na svém začátku popíše základní terminologii ve filmovém průmyslu.Poté v analytické části metodou hloubkově řízených rozhovorů s čtveřicí režisérů nasbírá cenné data o každém režisérovi a jeho přístupu k tvorbě filmu v daném stádiu. Následně metodou komparativní analýzy budou data vyhodnocovány a popisovány nejdůležitější rozdíly v daných fázích filmů. Na konec práce autor shrne získané data a přiloží k tomu svůj vlastní názor, jelikož i autor této práce již má za sebou několik režijních zkušeností a především má v plánu se režii věnovat nadále.
Klíčová slova: komerční film ; studentský film ; krátkometrážní film ; komparativní analýza; režisér ; filmová tvorba ; celovečerní film
Název práce: Differences between short student films and feature commercial films from director’s point of view
Autor(ka) práce: Hadraba, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Matějka, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis deals with differences between short student films and feature commercial films from director’s point of view. Director is an author of movie and is also responsible for artistic and mindful quality of movie, what it means, that director has to be part of every phase of creating film. As long as preproduction, production, postproduction and distribution are main phases of film creating scheme. So director becomes the best adept for investigating the creation of audiovisual works. In our thesis I will focus on differences between short student films and feature commercial films from director’s point of view. On beginning of this thesis I will describe main terminology of film industry. Afterwards in analytic part I will collect data from in-depth interviews with six diretors. Then by using comparative analysis I will evaluate data and describe the most important differences. In the end I will sum up all data and comment it with my own opinion.
Klíčová slova: director ; filmmaking ; feature film ; commercial film ; student film ; short film ; comparative analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2019
Datum podání práce: 9. 12. 2019
Datum obhajoby: 28. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71702/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: