Weak evidence effect: Replication Study

Thesis title: Efekt slabého důkazu: Replikační studie
Author: Kasalický, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bahník, Štěpán
Opponents: Kliegr, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Efekt slabého důkazu (Fernbach et al., 2011) je kognitivní zkreslení, při němž se člověku sníží důvěra v určité tvrzení, pokud je mu prezentován slabý důkaz podporující totéž tvrzení. V této diplomové práci bylo užito laboratorního experimentu k replikaci a vysvětlení příčin a některých mechanismů efektu slabého důkazu. Výsledky smíšené regresní analýzy poukazují na to, že efekt slabého důkazu skutečně existuje, avšak není zapříčiněn opomíjením alternativních příčin, jak se domnívají Fernbach et al. V další části výzkumu byla zjištěna negativní závislost efektu na síle argumentu a naznačena existence a poloha hranice síly argumentu potřebné k překonání efektu slabého důkazu. Použití podpůrné argumentace může přinášet opak kýžených výsledků a v některých případech se zdá být lepší nepoužívat žádný, spíše než používat slabý argument.
Keywords: opomíjení alternativních příčin; efekt slabého důkazu; smíšená regrese; minimální přijatelná síla argumentu
Thesis title: Weak evidence effect: Replication Study
Author: Kasalický, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bahník, Štěpán
Opponents: Kliegr, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The weak evidence effect (Fernbach et al., 2011) causing a person to decrease his confidence in a certain statement if he is presented with weak evidence supporting the statement. This master’s thesis utilized a laboratory experiment in order to replicate and explain some of the mechanisms and causes of the weak evidence effect. The results of a mixed-effects model regression analysis suggest the existence of weak evidence effect, however, contrary to Fernbach et al., reject the hypothesis that the effect is caused by neglect of alternative causes. Another part of the research shows a negative causal relationship between the strength of the argument and the weak evidence effect and suggests the position of a point of argument strength beyond which the weak evidence effect doesn’t occur. The use of supportive evidence thus can bring the opposite results and therefore it is better to use no evidence, rather than weak evidence in some situations.
Keywords: minimum acceptable strength; mixed-effects regression; weak evidence effect; neglect of alternative causes

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 7. 2019
Date of submission: 11. 12. 2019
Date of defense: 27. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71283/podrobnosti

Files for download

    Last update: