Efekt slabého důkazu: Replikační studie

Název práce: Efekt slabého důkazu: Replikační studie
Autor(ka) práce: Kasalický, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bahník, Štěpán
Oponenti práce: Kliegr, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Efekt slabého důkazu (Fernbach et al., 2011) je kognitivní zkreslení, při němž se člověku sníží důvěra v určité tvrzení, pokud je mu prezentován slabý důkaz podporující totéž tvrzení. V této diplomové práci bylo užito laboratorního experimentu k replikaci a vysvětlení příčin a některých mechanismů efektu slabého důkazu. Výsledky smíšené regresní analýzy poukazují na to, že efekt slabého důkazu skutečně existuje, avšak není zapříčiněn opomíjením alternativních příčin, jak se domnívají Fernbach et al. V další části výzkumu byla zjištěna negativní závislost efektu na síle argumentu a naznačena existence a poloha hranice síly argumentu potřebné k překonání efektu slabého důkazu. Použití podpůrné argumentace může přinášet opak kýžených výsledků a v některých případech se zdá být lepší nepoužívat žádný, spíše než používat slabý argument.
Klíčová slova: opomíjení alternativních příčin; efekt slabého důkazu; smíšená regrese; minimální přijatelná síla argumentu
Název práce: Weak evidence effect: Replication Study
Autor(ka) práce: Kasalický, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bahník, Štěpán
Oponenti práce: Kliegr, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The weak evidence effect (Fernbach et al., 2011) causing a person to decrease his confidence in a certain statement if he is presented with weak evidence supporting the statement. This master’s thesis utilized a laboratory experiment in order to replicate and explain some of the mechanisms and causes of the weak evidence effect. The results of a mixed-effects model regression analysis suggest the existence of weak evidence effect, however, contrary to Fernbach et al., reject the hypothesis that the effect is caused by neglect of alternative causes. Another part of the research shows a negative causal relationship between the strength of the argument and the weak evidence effect and suggests the position of a point of argument strength beyond which the weak evidence effect doesn’t occur. The use of supportive evidence thus can bring the opposite results and therefore it is better to use no evidence, rather than weak evidence in some situations.
Klíčová slova: minimum acceptable strength; mixed-effects regression; weak evidence effect; neglect of alternative causes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 7. 2019
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 27. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71283/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: