Shrovetide door-to-door processions in the villages of the Hlinecko area as the phenomenon of intangible cultural heritage of UNESCO and its interpretation

Thesis title: Masopustní obchůzky na Hlinecku jako jev nemateriálního kulturního dědictví UNESCO a jejich interpretace
Author: Obolecká, Anna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Vaníček, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce pojednává o masopustních obchůzkách na Hlinecku, jež byly v roce 2010 zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO a jejich interpretaci. Cílem práce je seznámit čtenáře s masopustními obchůzkami na Hlinecku, posoudit vhodnost a způsoby interpretace tohoto jevu a zjistit, jaký dopad měl jeho zápis na Reprezentativní seznam. První část práce vznikala na základě metody práce se sekundárními daty a je věnována vymezení teoretických pojmů nutných k pochopení dalších souvislostí, charakteristice mikroregionu a okrajově i světové organizaci UNESCO. Část praktická, za pomoci metod pozorování a řízených rozhovorů, detailně zkoumá přímo hlinecké masopustní obchůzky a popisuje průběh nominace a zápisu na Reprezentativní seznam konkrétně u tohoto jevu. Posuzuje současné formy a vhodnost interpretace masopustu na Hlinecku, objasňuje, jak je jev celkově interpretován a analyzuje, jaké dopady měl zápis jevu do Reprezentativního seznamu, ať už na návštěvnost, účastníky veselí, či veřejnost.
Keywords: interpretace; masopust; nemateriální kulturní dědictví; UNESCO; Hlinecko
Thesis title: Shrovetide door-to-door processions in the villages of the Hlinecko area as the phenomenon of intangible cultural heritage of UNESCO and its interpretation
Author: Obolecká, Anna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Vaníček, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis focuses on Shrovetide door-to-door processions in the villages of the Hlinecko area, which were inscribed in 2010 on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity, and their interpretation. The aim of this work is to acquaint the reader with Shrovetide door-to-door processions in the villages of the Hlinecko area, to assess the suitability and forms of interpretation of this phenomenon and to find out what impact its inscription on the Representative List had. The first part of the thesis was created using the method of working with secondary data. It is devoted to the definition of theoretical concepts necessary to understand the context, characteristics of the area and marginally also the UNESCO world organization. The practical part, with the help of observation methods and controlled interviews, examines in detail Shrovetide processions and describes the nomination and inscription process on Representative List, specifically for this phenomenon. It appraises the current forms and appropriateness of its interpretation, explains how the phenomenon is generally interpreted and analyzes the impact of the inscription on the Representative List, whether on attendance, participants or the general public.
Keywords: shrovetide; intangible cultural heritage; UNESCO; interpretation; Hlinecko

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 5. 2018
Date of submission: 21. 4. 2020
Date of defense: 2. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65953/podrobnosti

Files for download

    Last update: