Masopustní obchůzky na Hlinecku jako jev nemateriálního kulturního dědictví UNESCO a jejich interpretace

Název práce: Masopustní obchůzky na Hlinecku jako jev nemateriálního kulturního dědictví UNESCO a jejich interpretace
Autor(ka) práce: Obolecká, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Vaníček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o masopustních obchůzkách na Hlinecku, jež byly v roce 2010 zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO a jejich interpretaci. Cílem práce je seznámit čtenáře s masopustními obchůzkami na Hlinecku, posoudit vhodnost a způsoby interpretace tohoto jevu a zjistit, jaký dopad měl jeho zápis na Reprezentativní seznam. První část práce vznikala na základě metody práce se sekundárními daty a je věnována vymezení teoretických pojmů nutných k pochopení dalších souvislostí, charakteristice mikroregionu a okrajově i světové organizaci UNESCO. Část praktická, za pomoci metod pozorování a řízených rozhovorů, detailně zkoumá přímo hlinecké masopustní obchůzky a popisuje průběh nominace a zápisu na Reprezentativní seznam konkrétně u tohoto jevu. Posuzuje současné formy a vhodnost interpretace masopustu na Hlinecku, objasňuje, jak je jev celkově interpretován a analyzuje, jaké dopady měl zápis jevu do Reprezentativního seznamu, ať už na návštěvnost, účastníky veselí, či veřejnost.
Klíčová slova: interpretace; masopust; nemateriální kulturní dědictví; UNESCO; Hlinecko
Název práce: Shrovetide door-to-door processions in the villages of the Hlinecko area as the phenomenon of intangible cultural heritage of UNESCO and its interpretation
Autor(ka) práce: Obolecká, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Vaníček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on Shrovetide door-to-door processions in the villages of the Hlinecko area, which were inscribed in 2010 on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity, and their interpretation. The aim of this work is to acquaint the reader with Shrovetide door-to-door processions in the villages of the Hlinecko area, to assess the suitability and forms of interpretation of this phenomenon and to find out what impact its inscription on the Representative List had. The first part of the thesis was created using the method of working with secondary data. It is devoted to the definition of theoretical concepts necessary to understand the context, characteristics of the area and marginally also the UNESCO world organization. The practical part, with the help of observation methods and controlled interviews, examines in detail Shrovetide processions and describes the nomination and inscription process on Representative List, specifically for this phenomenon. It appraises the current forms and appropriateness of its interpretation, explains how the phenomenon is generally interpreted and analyzes the impact of the inscription on the Representative List, whether on attendance, participants or the general public.
Klíčová slova: shrovetide; intangible cultural heritage; UNESCO; interpretation; Hlinecko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 5. 2018
Datum podání práce: 21. 4. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65953/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: