Marketing Strategy of the Company in Terms of New Trends in Nutrition

Thesis title: Marketing Strategy of the Company in Terms of New Trends in Nutrition
Author: Trylis, Iryna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
The main purpose of this work is to identify what trends in nutrition dominate on the market, how food and beverages companies should adjust their strategy to trends movements in the industry. The theoretical part is consisted of the analysis of the four leading markets. Moreover, current situation on the food and beverages market of Czech Republic is analyzed. Similarly, food and beverages market of Czech Republic is chosen for research and received the data is processed for better understanding of companies’ strategy. Also, consumers and food industry are analyzed through the quantitative and qualitative methods. The results of the research give a chance to have deep insight and evaluate the current situation of nutrition trends among consumers. In the final chapter the recommendations for improving marketing strategy of the company in terms of nutrition trends in food and beverages industry based on consumers’ research is provided.
Keywords: Nutrition; Naturally Functional Products; Sugar; Gluten-free Products; Nutrition Trends; Plant-based Products; Snackification; Strategy; Consumers; Food and Beverages Companies; Health; Czech Republic
Thesis title: Marketingová Strategie Společnosti z Hlediska Nových Trendů ve Výživě
Author: Trylis, Iryna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké trendy ve výživě dominují na trhu, jak by měly potravinářské a nápojové společnosti přizpůsobit svou strategii trendovým změnám v tomto odvětví. Teoretická část se skládá z analýzy čtyř hlavních trhů. Dále je analyzována současná situace na trhu potravin a nápojů v České Republice. Podobně je pro výzkum vybrán trh potravin a nápojů v České Republice a data jsou zpracována pro lepší pochopení strategie společností. Také spotřebitelé a potravinářský průmysl jsou analyzováni pomocí kvantitativních a kvalitativních metod. Výsledky výzkumu dávají šanci důkladně prozkoumat a zhodnotit současnou situaci výživových trendů mezi spotřebiteli. V závěrečné kapitole jsou uvedena doporučení pro zlepšení marketingové strategie společnosti z hlediska výživových trendů v potravinářském a nápojovém průmyslu na základě průzkumu spotřebitelů.
Keywords: Výživové trendy; Potravinářské a nápojové společnosti; Zdraví; Česká republika; Strategie; Spotřebitelé; Výživa; Rostlinné produkty; Snackifikace; Cukr; Produkty přirozeně funkční; Bezlepkové výrobky

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 4. 2019
Date of submission: 29. 4. 2020
Date of defense: 2. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69585/podrobnosti

Files for download

    Last update: