Marketingová Strategie Společnosti z Hlediska Nových Trendů ve Výživě

Název práce: Marketing Strategy of the Company in Terms of New Trends in Nutrition
Autor(ka) práce: Trylis, Iryna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main purpose of this work is to identify what trends in nutrition dominate on the market, how food and beverages companies should adjust their strategy to trends movements in the industry. The theoretical part is consisted of the analysis of the four leading markets. Moreover, current situation on the food and beverages market of Czech Republic is analyzed. Similarly, food and beverages market of Czech Republic is chosen for research and received the data is processed for better understanding of companies’ strategy. Also, consumers and food industry are analyzed through the quantitative and qualitative methods. The results of the research give a chance to have deep insight and evaluate the current situation of nutrition trends among consumers. In the final chapter the recommendations for improving marketing strategy of the company in terms of nutrition trends in food and beverages industry based on consumers’ research is provided.
Klíčová slova: Nutrition; Naturally Functional Products; Sugar; Gluten-free Products; Nutrition Trends; Plant-based Products; Snackification; Strategy; Consumers; Food and Beverages Companies; Health; Czech Republic
Název práce: Marketingová Strategie Společnosti z Hlediska Nových Trendů ve Výživě
Autor(ka) práce: Trylis, Iryna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké trendy ve výživě dominují na trhu, jak by měly potravinářské a nápojové společnosti přizpůsobit svou strategii trendovým změnám v tomto odvětví. Teoretická část se skládá z analýzy čtyř hlavních trhů. Dále je analyzována současná situace na trhu potravin a nápojů v České Republice. Podobně je pro výzkum vybrán trh potravin a nápojů v České Republice a data jsou zpracována pro lepší pochopení strategie společností. Také spotřebitelé a potravinářský průmysl jsou analyzováni pomocí kvantitativních a kvalitativních metod. Výsledky výzkumu dávají šanci důkladně prozkoumat a zhodnotit současnou situaci výživových trendů mezi spotřebiteli. V závěrečné kapitole jsou uvedena doporučení pro zlepšení marketingové strategie společnosti z hlediska výživových trendů v potravinářském a nápojovém průmyslu na základě průzkumu spotřebitelů.
Klíčová slova: Výživové trendy; Potravinářské a nápojové společnosti; Zdraví; Česká republika; Strategie; Spotřebitelé; Výživa; Rostlinné produkty; Snackifikace; Cukr; Produkty přirozeně funkční; Bezlepkové výrobky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2019
Datum podání práce: 29. 4. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69585/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: