Analysis of employee care in the company Zepris s.r.o

Thesis title: Analýza péče o zaměstnance společnosti Zepris s.r.o
Author: Řezníčková, Veronika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šmíd, David
Opponents: Legnerová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný stav systému péče o zaměstnance ve společnosti Zepris s.r.o., identifikovat jeho přednosti a nedostatky a následně navrhnout vylepšení pro tuto společnost. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, které se zabývají problematikou péče o zaměstnance. Dále je tato část věnována vzdělávání zaměstnanců a zaměstnaneckým výhodám. V praktické části jsou využity poznatky z teoretické části a jednotlivé složky péče o zaměstnance zanalyzovány ve vybrané společnosti. Druhá část praktické části je zaměřena na dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit současnou spokojenost zaměstnanců. Na základě získaných dat jsou navržena nápravná opatření, která mohou zvýšit spokojenost zaměstnanců firmy.
Keywords: péče o zaměstnance; průzkum spokojenosti; vzdělávání zaměstnanců; zaměstnanecké výhody
Thesis title: Analysis of employee care in the company Zepris s.r.o
Author: Řezníčková, Veronika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šmíd, David
Opponents: Legnerová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze a current system of employee care in the company Zepris s.r.o., to identify the strengths and weaknesses and to propose some improvements for the company. In the theoretical part, the concepts related to the issue of employee care are defined. Furthermore, this part is devoted to employee training and employee benefits. In the practical part, these findings are applied to the mentioned company and then the individual components of employee care are analyzed. The second part of the practical part is devoted to the questionnaire survey with the aim to find out employee satisfaction. Based on the results of the questionnaire some recommendations which could lead to higher employee satisfaction are suggested.
Keywords: employee care; satisfaction survey; employee training; employee benefits

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 12. 2019
Date of submission: 10. 5. 2020
Date of defense: 27. 5. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72032/podrobnosti

Files for download

    Last update: