Analýza péče o zaměstnance společnosti Zepris s.r.o

Název práce: Analýza péče o zaměstnance společnosti Zepris s.r.o
Autor(ka) práce: Řezníčková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šmíd, David
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný stav systému péče o zaměstnance ve společnosti Zepris s.r.o., identifikovat jeho přednosti a nedostatky a následně navrhnout vylepšení pro tuto společnost. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, které se zabývají problematikou péče o zaměstnance. Dále je tato část věnována vzdělávání zaměstnanců a zaměstnaneckým výhodám. V praktické části jsou využity poznatky z teoretické části a jednotlivé složky péče o zaměstnance zanalyzovány ve vybrané společnosti. Druhá část praktické části je zaměřena na dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit současnou spokojenost zaměstnanců. Na základě získaných dat jsou navržena nápravná opatření, která mohou zvýšit spokojenost zaměstnanců firmy.
Klíčová slova: péče o zaměstnance; průzkum spokojenosti; vzdělávání zaměstnanců; zaměstnanecké výhody
Název práce: Analysis of employee care in the company Zepris s.r.o
Autor(ka) práce: Řezníčková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šmíd, David
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze a current system of employee care in the company Zepris s.r.o., to identify the strengths and weaknesses and to propose some improvements for the company. In the theoretical part, the concepts related to the issue of employee care are defined. Furthermore, this part is devoted to employee training and employee benefits. In the practical part, these findings are applied to the mentioned company and then the individual components of employee care are analyzed. The second part of the practical part is devoted to the questionnaire survey with the aim to find out employee satisfaction. Based on the results of the questionnaire some recommendations which could lead to higher employee satisfaction are suggested.
Klíčová slova: employee care; satisfaction survey; employee training; employee benefits

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2019
Datum podání práce: 10. 5. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72032/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: