Investment decisions from the perspective of future business in the clothing industry

Thesis title: Investiční rozhodnutí z pohledu budoucího podnikání v oděvním průmyslu
Author: Hermannová, Barbora
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brabenec, Tomáš
Opponents: Dvořák, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozhodovacím procesem konkrétního investora. Práce poskytuje investorovi (franšízorovi) komplexní pohled na zhodnocení investiční příležitosti formou franšízy společně s vymezením základních pojmů související s franšízingovým podnikáním. Dále představuje a aplikuje SWOT analýzou, metody vyhodnocení investice a dopady kapitálové struktury na podnikání. Investiční příležitost je analyzována pomocí analýzy scénářů. Realistický, optimistický a pesimistický scénář danou investiční příležitost doporučují k realizaci. Závěr práce tvoří návrh konkretizovaného podnikatelského záměru.
Keywords: podnikatelský plán; franšíza; SWOT analýza; metody vyhodnocení investice; kapitálová struktura; analýza scénářů
Thesis title: Investment decisions from the perspective of future business in the clothing industry
Author: Hermannová, Barbora
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brabenec, Tomáš
Opponents: Dvořák, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the decision-making process of a specific investor. The thesis provides the investor (franchisor) with a comprehensive view of the evaluation of investment opportunities in the form of franchising together with the definition of basic concepts related to franchising business. It also presents and applies SWOT analysis, investment evaluation methods and the impact of capital structure on businesses. The investment opportunity is analysed using scenario analysis. A realistic, optimistic and pessimistic scenario recommend a given investment opportunity for implementation. The conclusion of the work is a proposal of a concrete business plan.
Keywords: investment evaluation methods; business plan; franchise; SWOT analysis; capital structure; scenario analysis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 12. 2018
Date of submission: 11. 5. 2020
Date of defense: 3. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68939/podrobnosti

Files for download

    Last update: