Investiční rozhodnutí z pohledu budoucího podnikání v oděvním průmyslu

Název práce: Investiční rozhodnutí z pohledu budoucího podnikání v oděvním průmyslu
Autor(ka) práce: Hermannová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Oponenti práce: Dvořák, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá rozhodovacím procesem konkrétního investora. Práce poskytuje investorovi (franšízorovi) komplexní pohled na zhodnocení investiční příležitosti formou franšízy společně s vymezením základních pojmů související s franšízingovým podnikáním. Dále představuje a aplikuje SWOT analýzou, metody vyhodnocení investice a dopady kapitálové struktury na podnikání. Investiční příležitost je analyzována pomocí analýzy scénářů. Realistický, optimistický a pesimistický scénář danou investiční příležitost doporučují k realizaci. Závěr práce tvoří návrh konkretizovaného podnikatelského záměru.
Klíčová slova: podnikatelský plán; franšíza; SWOT analýza; metody vyhodnocení investice; kapitálová struktura; analýza scénářů
Název práce: Investment decisions from the perspective of future business in the clothing industry
Autor(ka) práce: Hermannová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Oponenti práce: Dvořák, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the decision-making process of a specific investor. The thesis provides the investor (franchisor) with a comprehensive view of the evaluation of investment opportunities in the form of franchising together with the definition of basic concepts related to franchising business. It also presents and applies SWOT analysis, investment evaluation methods and the impact of capital structure on businesses. The investment opportunity is analysed using scenario analysis. A realistic, optimistic and pessimistic scenario recommend a given investment opportunity for implementation. The conclusion of the work is a proposal of a concrete business plan.
Klíčová slova: investment evaluation methods; business plan; franchise; SWOT analysis; capital structure; scenario analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 3. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68939/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: