Marketing Plan of a Selected Sports Club

Thesis title: Marketingový plán vybraného sportovního klubu/ Marketingový plán sportovního klubu SK Kometa Prah
Author: Mravčík, Viktor
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vávra, Oldřich
Opponents: Rod, Aleš
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření marketingového plánu pro sportovní klub. Jedná se o volejbalový klub, jehož hlavní náplní je práce s mládeží. V teoretické části práce jsou popsány pojmy a metody, které slouží jako podklad pro vytvoření marketingového plán. V praktické části jsou pak tyto metody využity. Je zde provedena analýza marketingového mixu organizace a situační analýza. Syntézu všech provedených obsahuje SWOT analýza, která slouží jako základ pro vytvoření plánu na příští sezónu 2020/21. Nakonec je plán rozpracován do konkrétního marketingového programu.
Keywords: marketingový plán; marketingový mix; sportovní klub; SWOT analýza
Thesis title: Marketing Plan of a Selected Sports Club
Author: Mravčík, Viktor
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vávra, Oldřich
Opponents: Rod, Aleš
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis focuses on creating a marketing plan for a sports club. It is a volleyball club whose main task is to work with youth. The theoretical part of the thesis describes the concepts and methods that serve as a basis for creating a marketing plan. In the practical part, these methods are used. There is an analysis of the marketing mix of the organization and a situation analysis. The synthesis of all performed is included in the SWOT analysis, which serves as a basis for creating a plan for the next season 2020/21. At the end, the plan is developed into a specific marketing program.
Keywords: marketing; marketing plan; SWOT analysis; sports club

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 12. 2019
Date of submission: 13. 5. 2020
Date of defense: 15. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71854/podrobnosti

Files for download

    Last update: