Marketingový plán vybraného sportovního klubu/ Marketingový plán sportovního klubu SK Kometa Prah

Název práce: Marketingový plán vybraného sportovního klubu/ Marketingový plán sportovního klubu SK Kometa Prah
Autor(ka) práce: Mravčík, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření marketingového plánu pro sportovní klub. Jedná se o volejbalový klub, jehož hlavní náplní je práce s mládeží. V teoretické části práce jsou popsány pojmy a metody, které slouží jako podklad pro vytvoření marketingového plán. V praktické části jsou pak tyto metody využity. Je zde provedena analýza marketingového mixu organizace a situační analýza. Syntézu všech provedených obsahuje SWOT analýza, která slouží jako základ pro vytvoření plánu na příští sezónu 2020/21. Nakonec je plán rozpracován do konkrétního marketingového programu.
Klíčová slova: marketingový plán; marketingový mix; sportovní klub; SWOT analýza
Název práce: Marketing Plan of a Selected Sports Club
Autor(ka) práce: Mravčík, Viktor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on creating a marketing plan for a sports club. It is a volleyball club whose main task is to work with youth. The theoretical part of the thesis describes the concepts and methods that serve as a basis for creating a marketing plan. In the practical part, these methods are used. There is an analysis of the marketing mix of the organization and a situation analysis. The synthesis of all performed is included in the SWOT analysis, which serves as a basis for creating a plan for the next season 2020/21. At the end, the plan is developed into a specific marketing program.
Klíčová slova: marketing; marketing plan; SWOT analysis; sports club

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 15. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71854/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: