Online marketing strategy for the company MH genealogy

Thesis title: Online marketingová strategie pro firmu MH genealogie
Author: Hloušek, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Macas, Albert
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce zkoumá metody pro zvýšení návštěvnosti a splnění cílů společnosti MH Genealogie v digitálním prostředí. Cílem diplomové práce je navržení online marketingové strategie s reflexí současných trendů pro firmu MH Genealogie. Návrhu je dosaženo vytvořením a využitím sady analýz, které identifikují slabá místa webu a současné strategie společnosti. Zejména v oblasti optimalizace nalezitelnosti má internetová stránka firmy rodokmenyprovas.cz velmi slabá místa, a právě této disciplíně je věnováno nejvíce pozornosti. Výstupem je strategie, která naplňuje potřeby společnosti, splňuje dílčí cíle, které byli stanoveny v průběhu diplomové práce a respektuje aplikační rámec STDC. Přínosem této práce je její aktuální replikovatelnost na subjekty menšího rozsahu.
Keywords: online marketing; optimalizace nalezitelnosti; copywriting; reklama ve vyhledávání; webová analytika; STDC aplikační rámec
Thesis title: Online marketing strategy for the company MH genealogy
Author: Hloušek, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Macas, Albert
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis examines methods for increasing traffic and accomplish the goals of MH Genealogy in the digital environment. The aim of the diploma thesis is to design an online marketing strategy with a reflection of current trends for the company MH Genealogy. The strategy is achieved by creating and using a set of analyzes that identify the weaknesses of the website and the current strategy of the company. Especially the website of the company rodokmenyprovas.cz has very weak points in the search engine optimization and it is this discipline that is given the most attention. The output is a strategy that meets the needs of the company, meets the partial goals that were set during the thesis and respects the STDC application framework. The benefit of this work is its current replicability to small companies.
Keywords: search engine optimization; copywriting; search ads; web analytics; online marketing; STDC framework

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 3. 2019
Date of submission: 13. 5. 2020
Date of defense: 3. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69126/podrobnosti

Files for download

    Last update: