Online marketingová strategie pro firmu MH genealogie

Název práce: Online marketingová strategie pro firmu MH genealogie
Autor(ka) práce: Hloušek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Macas, Albert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá metody pro zvýšení návštěvnosti a splnění cílů společnosti MH Genealogie v digitálním prostředí. Cílem diplomové práce je navržení online marketingové strategie s reflexí současných trendů pro firmu MH Genealogie. Návrhu je dosaženo vytvořením a využitím sady analýz, které identifikují slabá místa webu a současné strategie společnosti. Zejména v oblasti optimalizace nalezitelnosti má internetová stránka firmy rodokmenyprovas.cz velmi slabá místa, a právě této disciplíně je věnováno nejvíce pozornosti. Výstupem je strategie, která naplňuje potřeby společnosti, splňuje dílčí cíle, které byli stanoveny v průběhu diplomové práce a respektuje aplikační rámec STDC. Přínosem této práce je její aktuální replikovatelnost na subjekty menšího rozsahu.
Klíčová slova: online marketing; optimalizace nalezitelnosti; copywriting; reklama ve vyhledávání; webová analytika; STDC aplikační rámec
Název práce: Online marketing strategy for the company MH genealogy
Autor(ka) práce: Hloušek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Macas, Albert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis examines methods for increasing traffic and accomplish the goals of MH Genealogy in the digital environment. The aim of the diploma thesis is to design an online marketing strategy with a reflection of current trends for the company MH Genealogy. The strategy is achieved by creating and using a set of analyzes that identify the weaknesses of the website and the current strategy of the company. Especially the website of the company rodokmenyprovas.cz has very weak points in the search engine optimization and it is this discipline that is given the most attention. The output is a strategy that meets the needs of the company, meets the partial goals that were set during the thesis and respects the STDC application framework. The benefit of this work is its current replicability to small companies.
Klíčová slova: search engine optimization; copywriting; search ads; web analytics; online marketing; STDC framework

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 3. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69126/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: